تحقیق در جهت پیش بینی زلزله و شناخت علل بروز زلزله آتش فشانی کوه ها

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده پروین علیپور نصیر محله
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Research about the anticipation of erathquake and recognize the cause of appearing an erathquake and mountains volcanic
Parvin Alipoor nasirmahaleh
B.M. Mathematics Payamnoor University of Rasht
Abstract:
After ۷ years of research about Armanestans frigthening erathquake, Sanfranisko’s severe erathquake, Mecz, Ruinous erathquake, Philipin, Tokyo ۱۹۲۳ erathquake, ۱۹۷۵’s erathquake in Chang Chin area, Iran erathquake such as Gilan erathquake, Ardabil, Tabas erathquake, Ghaen’s erathquake, Dasht bayaz erathquake Shiraz. This summery had resulted each of the erathquake either have been Volcanic source and or have been appeared through emerging of fault all of them have a commonfactor. In this article the factors of appearing an an erathquake have recognized and so the cause of befr and simultaneous of erathquake have analyzed and oltermined and so causes of creation a fault in all side have present and so cause of appearing mountains volcanic, have reconized.
GUIDELINE:
Erathquake, element of creation a fault, veactionsof animals against erathquake, mountains volcanic.

خلاصه
تحقیقات انجام شده در مدت 7 سال در مورد زلزله وحشتناک ارمنستان، زلزله شدید سانفرانسیکو، زلزله های ویرانگر مکزیک، فلیپین، زلزله 1923 توکیو، زلزله 1975 در منطقه چانگ چین، زلزله های ایران مانند زلزله گیلان، زلزله اردبیل، زلزله طبس، زلزله قائنات، زلزله دشت بیاض، زلزله شیراز منجر به نتایج مندرج در این مقاله شده است. هر زلزله چه منشا آتش فشانی داشته باشد و چه منشا غیر آتش فشانی  و چه از طریق ایجاد گسل بروز کند همه زلزله ها از یک علل مشرک منشا می گیرند. در این مقاله علل بروز زلزله  شناخته شده و علل بروز واکنش قبل و مقارن وقوع زلزله مورد تحقیق قرار گرفته و مشخص شده است و همچنین علل ایجاد گسل از هر نوع معرفی گردیده و علل بروز آتش فشانی کوه ها هم شناخته شده است.
واژه های کلیدی: زلزله، علل ایجاد گسل, واکنش حیوانات در مقابل زلزله, آتش فشانی کوه ها

کلید واژه ها: زلزله آتشفشان گسل لرزه زمین ساخت سایر موارد