بررسی فعالیت زمین ساختی منطقه شرق ملایر با استفاده از شاخصهای زمین ریختی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده پورکرمانی ، محسن رضائی ، منوچهر
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

The region in which is under investigation, is located in the northern part of sanandaj- sirjan structural zone (Hamadan- urmieh zone ).It’s general trend is NW-SE. Mountain fronts of the region in different directions show various tectonic activity . Considering topography and morphlogy of earth  surface  is the  result of erosion ,       and tectonic processes which ruling upon the region,so,with comparing geomorphic indices the situation  of region take into consider active tectonics, and the situation of relative tectonic activity  of  different stations compared with each  other  after putting to gether results.

منطقه مورد مطالعه در بخش  شمالی  منطقه سسندج  - سیرجان ( ارومیه- همدان )  قراردارد و روندکلی آنNW-SE است. جبهه  های کوهستانی  منطقه در جهات مختلف  فعالیت تکتونیکی متفاوتی را نشان می دهند ، با توجه به اینکه  ناهواری ها و اشکال  سطح زمین نتیجه عوامل فرسایش و وضعیت  زمین ساخت  حاکم بر  منطقه است ، لذا باید  با مقایسه  شاخصهای  زمین ریختی  ، وضعیت  منطقه از لحاظ  زمین ساخت  فعال بررسی گردید  و وضعیت فعالیت نسبی زمین ساختی ایستگاههای  مختلف پس از  تلفیق نتایج به دست آمده با یکدیگر  مقایسه گردید

کلید واژه ها: ملایر تکتونیک سایر موارد