تعیین الگوی دگر ریختی و سامانه های تشکیل میلونیت ها با توجه به مطالعه شاخص های سوی برش و بررسی کینماتیک و دینامیک دانه های کوارتز (ورقه ۰۰۰ ۵۰ :۱ قولنجی)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مهشادنیا، لیلا، قاسمی، محمدرضا،
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
   The study area is situated in Qulanji sheet, northeast of Orumieh, and is part of the Sanandaj-Sirjan tectonic province. Outcrops of the area are basically composed of ultramafic, mafic, and acidic rocks that are intruded into a sedimentary sequence. The present study suggests that these rocks are in fact mylonitic rocks that were subjected to syn-tectonic metamorphism. Field studies, study of shear sense indicators, and kinematic study of quartz grains indicate that mylonitic rocks of the study area may be classified into two groups on the basis of their origin: ۱. Mylonites in which the foliation is NW-SE striking, parallel to the Zagros structural trend, and which were developed in ductile compressional strain field. These mylonites show a partial transcurrent (right-lateral) component of shear and were developed at low strain rate (low flow stress) during a thrusting event. ۲. Mylonites in which the foliation is NE-SW striking, and were developed in an extensional strain field. The strain is indicated to be of pure shear and plane character. Some component of simple shear and compressional strain is also evident in these mylonitic rocks. The strain in this group of rocks has occurred at high strain rate and high flow stress, and the kinematic indicators show both sinistral and dextral sense for the transcurrent component of shear in these rocks. The latter evidences are in accord with a conjugate shear system model.

چکیده

    ورقه قولنجی در شمال باختر شهرستان ارومیه ، بخشی از پهنه ساختاری سنندج ـ سیرجان است. در این وسعت سنگهای اولترامافیک ، مافیک و اسیدی به درون مجموعه های رسوبی نفوذ کرده اند و شواهد ساختاری میلونیتی شدن در سنگهای دگرگونی ، نشاندهنده پدیده دگرگونی همزمان با دگرریختی در سنگهای منطقه است. با توجه به مطالعه شاخص های سوی برش و نیز بررسی کینماتیک دانه های کوارتز ، میلونیت های منطقه را از نظر منشا می توان به دو دسته تقسیم نمود: 1ـ میلونیت هایی که دارای برگوارگی با راستای شمال باختر ـ جنوب خاور هستند و در میدان دگرریختی فشاری نرم با مولفه جزئی تراگذر تحت شرایط نرخ کرنش پایین (تنش جریانی پایین) در پهنه های برش ساده و راندگی با مولفه راست بر و به موازات گسل راندگی  زاگرس تشکیل شده اند. مولفه راستا لغز برش در این میلونیت ها غالبا راست بر است.
2ـ میلونیت های دارای راستای برگوارگی شمال خاور ـ جنوب باختر که در میدان دگرریختی کششی و رژیم برش محض سه بعدی با کرنش صفحه ای و برش ساده و یا احتمالا کوتاه شدگی ، تحت شرایط نرخ کرنش و تنش جریانی بالا تشکیل شده اند. شاخص های کینماتیکی سوی برش در این میلونیت ها نشاندهنده جهت برش راست بر و چپ بر برای مولفه راستا لغز برش ، منطبق بر مدل سامانه های برش هم یوغ است.
 

کلید واژه ها: دگرریختی تکتونیک آذربایجان غربى