بررسی چینهای غلافی نا متقارن در پهنه برشی کولی کوش

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سرکاری نژاد، خلیل عزیزی، احمد
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
Kowlikosh shear zone is part of the Sanandaj-Sirjan paired metamorphic belt. This zone consists of metamorphic rocks such as slate,phyllonite ,muscovite schist ,marble .This belt is strongly folded and thrusted most of asymmetrical folds are related to thrusts and compressional duplex structures. The fold axes show trends of W-E or NW-SE and they may show types-۳ interference pattern, and effected by noncoaxial progressive inhomogeneous simple shear.
Forier series analysis reveals that these folds are highly and slightly asymmetrical and they have undergone three stages of deformation. They are as follow:
A) The first generation of folding (D۱) has affected area in the late Triassic.
B) Shearing and thrusting during the Alpine orogenic movement (D۲) has lead to formation of type-۳ interference patterns.
C) Formation of S-, Z-and M-folds within limbs and hinges of drag folds are related to flexural slip movements of later Tertiary orogenic phase (D۳).

چکیده
پهنه برشی کولی کوش بخشی از زون سنندج ـ سیرجان است که یک کمربند دگرگونی دوگانه می‌باشد . این پهنه شامل سنگهای دگرگونی همچون اسلیت ، فیلونیت ، مسکویت شیست و مرمر است . این ناحیه به شدت چین خورده تراست شده و اکثر چینهای غیر متقارن در رابطه هستند با تراست شدگیها و ساختارهای دوپلکس فشاری .
محور چینها در این ناحیه روند خاوری ـ باختری یا شمال باختری - جنوب خاوری نشان می‌دهند و در این چینها الگوهای تداخلی نوع سوم قابل مشاهده است که تحت تأثیر برشهای ساده ناهمگن پیش روند غیر هم محور قرار گرفته‌اند .
تقسیم بندی این چینهای غلافی نامتقارن به روش آنالیز سری فوریه نشان می‌دهد که آنها بصورت  asymmetrical highly و
Slightly asymmetrical   می‌باشند .
مطالعات ساختاری صورت گرفته سه فاز دگرشکلی را نشان می‌دهند : فازایجاد نسل اول چینها در تریاس بالایی (D1)  . ـ فاز ایجاد تراست شدگیها و برش خوردگیها در طی کوهزایی آلپی (D2)  که ایجاد الگوهای تداخلی نوع سوم را کرده است . ـ فاز ایجاد ریزچینهای M,Z,S که مرتبط با حرکات Flexural slip هستند و در فاز کوهزایی اواخر ترشیاری (D3)  ایجاد شده‌اند

کلید واژه ها: چینهایغلافی تکتونیک سایر موارد