تحلیل ساختاری رگه‌های پوششی (en-echelon) و برگوارگیهای حاصل از انحلال در پهنه برشی کولی کوش

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سرکاری‌نژاد، خلیل عزیزی، احمد
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
Kowlikosh shear zone is part of the Sanandaj-Sirjan metamorphic belt, which have been affected by brittle-ductile and ductile deformation.
Structural and geometrical analysis show that the first generation of en-echelon arrays has been rotated relative to second generation of en-echelon arrays. This indicates that like any material line rotated after principle incremental strain axes (ISA) oriented. En-echelon arrays formed in non-coaxial inhomogeneous simple shear deformation. With respect to the orientation of en-echelon veins and foliations result of solution determined the principle trend of incremental strain axes that correspond whit general trend of Zagros thrust and Sanandaj-Sirjan zone.
Formations of these structures are due to two phases of deformation:
-En-echelon arrays have been formed during Alpine orogenic movement.
-Foliations result of solution has been formed during Late Triassic orogenic movement

پهنه برش کولی‌کوش بخش از کمر بند دگرگونی سنندج- سیرجان است، که تحت تأثیر دگر شکلیهای نورد پذیر و شکنا- نوردپذیر قرار گرفته.
بررسیهای ساختاری و هندسی نشان می دهد که اولین نسل رگه‌های پوششی (en-echelon Vine) نسبت به رگه‌های پوششی نسل دوم چرخیده‌اند که این مسئله نشان دهنده چرخش عناصر خطی پس از جهت گیری محورهای اصلی واتنش افزایشی است. این رگه‌های پوششی در دگرشکلهای برشی ساده ناهمگن و غیر هم محور ایجاد شده اند. با توجه به جهت‌گیری رگه‌های پوششی و برگوارگیهای‌حاصل از انحلال روند محورهای اصلی واتنش افزایشی مشخص شد که با روند کلی تراست زاگرس و زون سنندج-سیرجان انطباق دارد. ایجاد این ساختارها نتیجه عملکرد دو فاز دگر شکلی است:
-ایجاد رگه‌های پوششی در فاز کوهزایی آلپی.- ایجاد برگوارگیهای حاصل از انحلال در کوهزاییهای اواخر ترشیاری.

کلید واژه ها: کولیکوش تکتونیک سایر موارد