تجزیه و تحلیل کهلرزه ای در ناحیه البرز مرکـزی با استفاده از داده های شبکه دیجیتال تهران

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده کوروش لطیفی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Central Alborz Area is tectonically on active area because of the aggregation of seismic epicenters.
There is Tehran province in south part of Alborz Mountain range.
The province of Tehran is in a paticular situation as it is prone to having earthquakes.
Considering the short distance between Tehran and Mosha – Fasham Fault, researching about this zone is very important.
Then are designated important faults by study on the micro earthquake and gap zoning in central part of Alborz.

چکیده
منطقه البرز مرکزی به دلیل تجمع زونهای لرزه زا از نظر تکتونیکی فعال می باشد. وجود شهر تهران در این منطقه آنرا از اهمیت خاص برخوردار کرده است. شهر تهران به دلیل نزدیکی به گسلهای فعالی چون مشا فشم از نظر زلزله خیزی در موقعیت ویژه ای قرار دارد. بدین منظور کاری که در این مقاله بدان پرداخته شده ابتدا معرفی گسلهای مهم منطقه و سپس بررسی وضعیت لرزه خیزی منطقه و مطالعه برروی خرده لرزه های آزاد شده از گسلهای آن ناحیه میباشد و نهایتا با بررسی محدوده نبود لرزه ای مناطقی که پتانسیل بیشتری برای وقوع زمین لرزه اصلی در آن  ناحیه دارند را در نقشه گسلهای منطقه مشخص گردیده است .

کلید واژه ها: تکتونیک البرزمرکزی گسل تهران گسلمشافشم لرزه زمین ساخت