تغییرات تنش گسیختگی کولمب همراه با زمینلرزه سال ۱۳۴۷دشت بیاض(جنوب خراسان)

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حمید حسن زاده مهدی زارع ، منوچهر قریشی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
Displacement of both side blocks of a rupture associated with an earthquake, cause changes in static stress around the rupture and these stress changes effect on the slip planes by load adding and load removing. The stress change on the receiver planes near the source fault are calculable with Coulomb stress method.
In this paper, static stress changes cause by ۱۹۶۸ Dasht-e-Bayaz earthquake on the ruptures associated with Qaenat earthquakes that occurred later, have been calculated by coulomb stress method. These calculated values were plotted and resulted that these changes on the ruptures associated with September ۱,۱۹۶۸ Ferdows earthquake and November ۲۷.۱۹۷۹ Kuly- Boniabad earthquake had been stress rise and load adding. These changes on the rupture associated with November ۱۴,۱۹۷۹ Korizan – Khaf and ۱۹۹۷ Zirkuh earthquake had been stress drop and load removing.

چکیده:
     جا بجایی بلوکها ی دوطرف یک گسیختگی همراه با یک زمینلرزه باعث تغییراتی در تنش ایستایی (Static stress) اطراف  گسیختگی می شود واین تغییرات تنش روی سطوح لغزش موجود در منطقه تأثیر می گذارد که به صورت بارگذاری وباربرداری می باشد. این تغییرات تنش روی سطوح گیرنده Receiver)) اطراف گسل سرچشمه Source))  با روش تنش کولمب (Coulomb stress) ،قابل محاسبه می باشند.
      دراین مقاله باروش یاد شده تغییرات تنش ایستایی حاصل اززمینلرزه سال 1347دشت بیاض روی گسلهای مسبب زمینلرزه های منطقه که پس  از این زمینلرزه روی دادند محاسبه شده  ونتیجه نشان می دهدکه این تغییر روی گسیختگیهای همراه بازمینلرزه 10شهریور 1347فردوس وزمینلرزه 1358کولی بنیاباد به صورت خیز تنش وبارگذاری وروی گسیختگیهای همراه با زمینلرزه 1358کریزان خواف وزمینلرزه 1376زیر کوه به صورت افت تنش وباربرداری بوده است .

کلید واژه ها: گسیختگی لرزه زمین ساخت سایر موارد