الگوی ساختاری فرونشستهای شرق ایران

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سهیلا بوذری
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

During the Neogen - Quaternary (Late Alpine phases) the compressional stress from south west (related to the opening of Red sea) and  east ( movement of India to the  north) in  eastern Iran caused the activity of strike - slip faults the adjecent  to blocks in flysh zone , and consequently formation of depressional basins .The main trend of faults is north - south (Nehbandan and Harirud  faults ) associated with minor faults. The transtension along bending of strike - slip faults produced  the Neogen  pull -  apart basin trending north - south ( Zabol depression ) and north west - south east  (Sahlabad - Mokhtaran , Goat and Faiz Abad depressions) .
The continuity of tectonic movements in eastern  Iran flysh zone caused some complexities in the geometry of above mentioned basins and difficulty of a unique structural modelling.

خلاصه

شرق ایران متأثر از نیروهای فشارشی وارده از جنوب غرب (بازشدگی دریای سرخ) و شرق(حرکت شبه قاره هند) است. عملکرد تنش های فوق الذکر(فازهای آلپی پایانی) سبب فعالیت دوباره گسلهای بالقوه فعال  به ویژه آنهایی که در حاشیه قطعات گسله و پهنه فلیشی قرارگرفته انداز نوع راستالغز شده که نتیجه آن جابجایی  قطعات  گسله در نئوژن ـ کواترنری و تکوین پهنه های فرونشسته شرق ایران می باشد. روند غالب گسلها شمالی ـ جنوبی ( نهبندان، هریرود)همراه با انشعابات متنوع  است. بازشدگی گسلهای راستالغز در بخش خمیده موجب تشکیل حوضه های کشیده ـ جداشده ( apart ـ Pull)  نئوژن با روند عموماً شمالی ـ جنوبی ( فرونشست زابل ) و شمال غربی ـ‌جنوب شرقی ( سهل آباد ـ مختاران ، گوات و فیض آباد) طی یک سازوکار کششی محلی گردیده است.تداوم تکاپوی تکتونیکی درپهنه فلیشی شرق ایران سبب به همریختگی ساختهای مذکورگردیده به گونه ای که امروزه صرفاً با یک الگوی ساختاری نمی توان چگونگی تکامل آنها را به تصویر کشید.

کلید واژه ها: فرونشست تکتونیک سایر موارد