دوپلکس بیدزرد (فروافتادگی دزفول)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مهران آرین محسن پورکرمانی عبدالحسین احمدنیا
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
Duplexes are considerable structures in thrust systems and in this paper, we have introduced one of them in Dezful Embayment. Bidzard Duplex is a NW-SE trending subsurface structure and has been situated between Asmari and Haftkel anticlines. It has formed by development of thrust systems that formed Pop-up structures in Asmari and Haft Kel anticlines too . Thus, change in deformation from ductile to brittle phase is clear. In the otherhand, according to shape and position of Bidzard Duplex that determinated by drawing of strucural cross sections, It is a possible anticline-fault oil trap

چکیده
دوپلکس ها   از پدیده های جالب توجه در سیستم های رانده می باشند و در این پژوهش، به معرفی یک از آنها در فروافتادگی دزفول پرداخته شده است. دوپلکس بیدزرد یک ساختار زیرسطحی با راستای غالب شمال باختری – جنوب خاوری می باشد و در حد فاصل تاقدیسهای آسماری و هفتکل قرار دارد. تشکیل این ساختار، نتیجه توسعه سیستم های رانده در منطقه مورد مطالعه بوده که در عین حال باعث تبدیل تاقدیس های یاد شده در بالا به ساختارهای بالاجسته (pop-up)  خاصی نیز گردیده اند. بدین ترتیب تحول وضعیت غالب دگر شکلی از شکل پذیر به شکننده، در منطقه مورد نظر  محرز می باشد. در ضمن، شکل و موقعیت دوپلکس بیدزرد که با ترسیم نیمرخهای ساختاری مشخص گردیده، آن را به عنوان یک تله مرکب تاقدیس – گسلی احتمالی مطرح ساخته است.

کلید واژه ها: فروافتادگی تکتونیک خوزستان