تعیین زمین ساخت فعال با استفاده از مورفولوژی مسیر رودخانه ها با نگرشی ویژه بر راندگی زردکوه و تاقدیس پز (جنوب شرقی استان لرستان)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده بابک خردمند محسن پورکرمانی محسن هدایتی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

 

Alluvial channels are phenomenon that are very sensitive to the changes of river flow and specifications of sedimentary load and many 

changes that occur in channel morphology during time can be related to that mensioned changes. The deformations of rivers channel 

can be observed in various ways but usually the first effect will berevealed locally in decrease or increase of channel bed ramp and/or 

deflection or cutting of channel, bed boring or deposition. In many cases, resolution of the effects as a result of active tectonic 

movements from the effects as a resul of river flow changes and  specifications of sesimentary load on the channel morphology on this 

fact that we should not judge about district activation by using varioes evidences and also their corresp on dence state in relation to 

each other. In general, in regions  hat the earth crust was unstable for long periods of time, active response. In this paper, we dealed 

with examination of active tectonic of zardkooh thrust and pez anticline and morphology located on southeastern of lorestan province 

and was Compared with simillar studies in other regions of Iran (fig. ۱)

 ۱>  ۱>

چکیده

 
 
کانالهای آبرفتی از عوارضی می باشند که نسبت به تغییرات دبی رودخانه و نیز اختصاصات بار رسوبی آن بسیار حساس بوده و بسیاری از تغییراتی که در طول زمان در مورفولوژی کانال روی می دهد، می توانند با تغییرات مذکور مرتبط باشند. تغییر شکلهای کانال رودها را می توان به صورتهای مختلفی مشاهده کرد ولیکن معمولاً اولین اثر به طور محلی در کاهش و یا افزایش شیب بستر کانال و یا انحراف و یا انقطاع کانال، حفر بستر و یا رسوبگذاری نمایان می شود ]2[ . در بسیاری از مواقع  تفکیک اثرات ناشی از حرکات تکتونیکی فعال از اثرات ناشی از تغییرات دبی رودخانه و اختصاصات بار  رسوبی آن (بر اثر سیلابها و...) بر روی مورفولوژی کانال، امری بسیار دشوار می باشد و لیکن باید به  این موضوع تاکید کنیم که فقط با استفاده از یک شاهد نباید در مورد فعال بودن منطقه قضاوت نمود و  حتما باید با استفاده از شواهد مختلف و نیز وضعیت همخوانی آنها نسبت به هم در این مورد به قضاوت  پرداخت. بطور کلی در بخشهایی از زمین که پوسته برای دوره های زمانی طولانی ناپایدار بوده است،  تغییر شکلهای تکتونیکی فعال باعث بروز یک پاسخ رودخانه ای خواهند شد ]11[. در این مقاله به بررسی تکتونیک فعال راندگی زردکوه و تاقدیس پز و اثر آن در مورفولوژی مسیر رودخانه آب ذالکی واقع در جنوب شرقی استان لرستان پرداخته شده و با مطالعات مشابه در دیگر مناطق ایران زمین مورد مقایسه و سنجش قرار گرفته است (شکل 1).

کلید واژه ها: زمینساخت مورفولوژی زردکوه لرستان رودخانهآبذالکی تکتونیک سایر موارد