روش عددی پهنه بندی لرزه-زمین ساختی (مورد استان فارس)

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده اسلامی، سیدسعیدالرضا
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

To implement seismo-tectonic zoning , first the region was divided into some subdivisions with equal area . Then the seismo-tectonic data related to each subdivision were collected numerically . After that the data were analysed through principal component analysis (PCA) and Q-mode cluster analysis . The results of multivariate statistical analysis lead the researcher to a proposal for numerical method . The proposed method has the following features :                                                                     
 ۱- It resolves many of the problems with the non-numerical methods.                            
۲-It shows the general properties of numerical methods(e.g. , objectivity & stability) .   
۳-The idiosyncratic features of each zone can be represented numerically,e.g. using       R-mode cluster analysis .

چکیده
   برای انجام پهنه بندی لرزه زمین ساختی ناحیه فارس، ابتدا شبکه بندی آن ناحیه به چهارگوشهایی با مساحت یکسان صورت گرفت و سپس اطلاعات لرزه-زمین ساخت مربوط به هر چهارگوش بصورت عددی جمع آوری گردید . آنگاه این داده ها از طریق تجزیه به مؤلفه های اصلی و تجزیه خوشه ای نوعQ  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . در نهایت نتایج این تجزیه آماری منجر به پیشنهاد روشی عددی گردید . روش پیشنهادی دارای چند خصوصیت است از جمله :
    1-مشکلات مطرح در روشهای غیرعددی را ندارد .
    2-مزایای عمومی روشهای عددی را داراست (از قبیل واقع گرایی و پایداری) .
    3-خصوصیات هریک از پهنه های حاصله با استفاده از روشهای عددی از جمله تجزیه خوشه ای نوع R قابل بیان است .

کلید واژه ها: زمینساخت پهنهبندی فارس لرزهزمینساخت لرزه زمین ساخت سایر موارد