استفاده از مقاطع عرضی موازنه شده (Balanced cross section ) در بررسی تکوین ساختاری البرز خاوری(ناحیه خوش ییلاق)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عشقی پور,محمد* - آهنگران راد، علی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Balanced cross sections are used to regenerate of fold thrust belt deformations. Preparing of this kind of cross sections for eastern Alborz revealed that eastern Alborz contains a set of thrust sheets with vergence to south east and followed by folding systems, majorly Fault-bend fold and Fault-propagation fold. Geometrical and dynamical analysis of faults and folds and their relation with sedimentary gaps, indicates that tectonic activities have been responsible of few faults and fols, but significant vertical movement till Oligocen. Main structures in this area have been formed during Oligocen and contemporanous with Pirnean phase. Last Alpine movements (Pasadenian phase) caused in tilting of Neogene and Quaternary units and resulted new formed structures activated older structures. Finally, orogenic phases in this area made, sedimentary cover of Alborz fold thrust belt has been shortened about ۵۲% compared to the time of its formation.
 ۳>

چکیده
ازمقاطع عرضی موازنه شده بمنظور تکوین دگرریختی کمربندهای چین- راندگی استفاده می شود. ترسیم چنین  مقاطعی در بخش خاوری کمربند چین- راندگی البرز نشان میدهد که این بخش شامل مجموعه ای از ورقه های راندگی با رانش به سمت جنوب خاوری است و سیستمهای چین خورده با سبک غالب چینهای خم گسلی و چینهای پیشرفت گسلی بر روی آنها شکل گرفته اند.تحلیل هندسی و جنبشی ساختمانهای برشی و چین خورده از مقاطع عرضی موازنه شده و ارتباط آنها با ناپیوستگی های رسوبی منطقه نشان می دهد که فعالیت های تکتونیکی تا زمان الیگوسن با تشکیل چینها و گسلهای مهم همراه نبوده و تنها منحصر به حرکات قائم بوده است. شکل‎گیری ساختمانهای اصلی منطقه در زمان الیگوسن و با فاز پیرنئن صورت گرفته است. آخرین حرکات آلپی(فاز پاسادنین) باعث کج شدگی واحدهای نئوژن و کواترنری گشته و ضمن تشکیل ساختمانهای جدید باعث فعالیت مجدد ساختمانهای قدیمیتر نیز شده است. در مجموع عملکرد فازهای مختلف کوهزایی در این بخش از کمربند چین- راندگی البرز باعث شده تا پوشش رسوبی آن حدود 52% کوتاهتر شود.
 

کلید واژه ها: البرز خوشییلاق راندگی کوهزائی تکتونیک سایر موارد