بررسی فعالیت لرزه ای منطقه یزد

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمدرضا قیطانچی شیرین خاضعی علی زارع پور
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
Regarding the historical background and instrumentally recorded earthquakes in the last century, yazd region in central Iran has not a high level of seismic acivity. From four years ago, a local telemetric seismic network has been deployed in the region by the Institute of Geophysicas in Tehran University. In this study the records from this network as well as the earthquakes recorded by the global networks were used to study the seismic activity in this region.
The results indicate a good correlation between the distribution of local earthquakes and the main fault systems. There are some local fults where no earthquake has been located. On the other hand, there are some earthquake clusters that are not abjusted along any observed geological fault. For more details, extensive field observation are recommended.


 

 

خلاصه:
منطقه یزد واقع در ایران مرکزی هم به لحاظ گزارشات تاریخی و هم به لحاظ زمین لرزه های ثبت شده در صد سال گذشته از لرزه خیزی بالائی برخوردار نمی باشد. از حدود 4 سال قبل شبکه لرزه نگاری– تله متری در این منطقه توسط موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران نصب و راه اندازی گردیده است. این شبکه زمین لرزه های محلی زیادی را ثبت نموده است. در این مطالعه تمامی زمین لرزه های ثبت شده توسط شبکه های جهانی و نیز داده های بدست آمده از شبکه لرزه نگاری محلی استخراج و مورد مطالعه قرار گرفته است. توزیع زمین لرزه های محلی با گسلهای اصلی همخوانی دارد ولیکن مواردی نیز مشاهده شده که گسلها هیچگونه فعالیت لرزه ای از خود نشان نداده اند. عکس این مسئله نیز وجود دارد یعنی نواحی زلزله خیزی نیز هستند که در نقشه های زمین شناسی آنها نشانه ای از گسل به چشم نمیخورد. به همین دلیل، برای بدست آوردن نتایج کاملتر نیاز به مطالعات صحرائی و بررسی های دقیق تری میباشد. بخصوص در مناطقی که خصوصیات نبود لرزه ای مشاهده می گردد این نوع مطالعات بیشتر توصیه می گردد.

کلید واژه ها: یزد