فعالیت خرد زمین لرزه ای در منطقه تهران

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمدرضا قیطانچی، نوربخش میرزایی، عبدالرحیم جواهریان، شهناز رحمانیان
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

ABSTRACT:
Historical documents, instrumentally recorded earthquakes during the past hundred years and the existence of many Geological faults all indicate that the region has a high potential of seismic activity. Although in the past centuries many destructive earthquakes occurred around Tehran region, but no major instrumentally recorded earhquake has been reported during thd past hundred yerars. Form ۱۹۷۵, ILPA seismic network in southwest of Thran has recorded many micro-earthquakes in Tehran region. In this study, all the recorded local events were extracted and analyzed. The results are in good agreements with the distribution of local faults. In some areas a kind of seismic gap can be understood. Taking into account the density of population in this region and  the economic and political conditions, it is necessary to carry on more extensive studies.


 

چکیده

گزارشات تاریخی و زمین لرزه های ثبت شده در صد سال گذشته و وجود گسله های متعدد همگی نشان       می دهند که منطقه تهران  دارای پتانسیل لرزه خیزی بالائی می باشد. گرچه در اطراف تهران  زمین لرزه های مخرب متعددی در گذشته رخ داده اند ولی در صد سال گذشته زمین لرزه بزرگی توسط دستگاههای لرزه نگاری ثبت نشده اند. شبکه لرزه نگاری ایلپا با چهار ایستگاه تله متری در جنوب غرب تهران از سال 1975 خرد زمین لرزه های محلی زیادی را ثبت نموده است. در این مطالعه خرد زمین لرزه های ثبت شده توسط شبکه لرزه نگاری ایلپا مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که توزیع خرد زمین لرزه های محلی با گسلهای محلی موجود تطابق خوبی نشان می دهند. در بعضی نواحی یک نوع نبود لرزه ای قابل مشاهده میباشد.با توجه به تراکم جمعیت و اهمیت ویژه این منطقه از لحاظ سیاسی و اقتصادی، ضروری است مطالعات دقیق تر و مشروح تری در این نواحی صورت گیرد.
 

کلید واژه ها: زمینلرزه تهران لرزهخیزی لرزه زمین ساخت