مدلسازی امواج حجمی زمین لرزه اسفند۷۶ گلباف کرمان

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مدلسازی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
Our knowledge about the historical background of seismic activity in Kerman region is very limited partially due to low density   population. However, during the past ۲۵ years several destructive earthquakes occurred in this region and produced extensive destruction and many human loss. In this study, information from field investigations as well as the results from locally recorded  aftershock studies were used to model the teleseismic bodywaves recorded by IRIS stations. Thus, the source process and the size of faulting as well as dynamic stress drop were evaluated and discussed. Finally, the results were compared with the other studies.
 
 

چکیده:
به لحاظ تاریخی بعلت کمی جمعیت و محدود بودن اطلاعات، شناخت ما از زمین لرزه های قدیمی منطقه کرمان خیلی محدود می باشد. از طرفی در دهه های اخیر زمین لرزه های متعدد و مخرب در این منطقه رخ داده اند که باعث خسارات مالی زیاد و تلفات جانی فراوان گردیده اند. آخرین زمین لرزه در روز 23 اسفند ماه سال 1376 مطابق با 14 مارس 1998 میلادی در منطقه گلباف بوقوع پیوست .این زمین لرزه با بزرگی 9/6 در مقیاس امواج سطحی موجب تلفات و خرابی در گلباف کرمان و روستاهای اطراف شد. موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بلافاصله بعد از وقوع زمین لرزه شبکه موقت لرزه نگاری در ناحیه آسیب دیده برقرار نمود و پس لرزه های متعددی را ثبت نمود. در این مطالعه اطلاعات حاصل از فعالیت پس لرزه ها و نیز نتایج بدست آمده از مشاهدات صحرائی جمع آوری و جهت تحلیل امواج حجمی ثبت شده در ایستگاه های جهانی بکار برده شده است. بدین ترتیب پارامترهای دینامیکی، چشمه، ابعاد گسلش، افت تنش و بالاخره نحوه شکستگی محاسبه گردید و نتایج حاصله با مشخصات زمین لرزه های رخ داده در منطقه مورد مقایسه و ا رزیابی قرار گرفته اند.

کلید واژه ها: کرمان