تحلیل جنبشی، هندسی و پتروگرافی برگه‌های راندگی در افیولیت ملانژ حنوب بیرجند

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده خطیب، محمد‌مهدی زرین‌کوب، محمدحسین،
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract۵>

South of Birjand ophiolite melange evolutioned due the collision between lut and afghan blocks during upper certaceous to oligocene. Thrust sheets whit trend N۸۰ to N۱۱۵ and dip to north cause vergenced rock unite to the south. Between length and displacement on thrust fault has this equation: Log(L)= ۰.۰۷۴log(D)+۱.۱۸ and deformation process folded the sediment layers in flextural-slip mechanism and maximum shortning was ۴۷%. Between wave length and amplitude in folds has this equation: Ln(W)=۰.۲۳(A)+۰.۴۲. Investigation of geometric and kinematic chractristic of thrust sheets in south of Birjand ophiolite melange can show the evolution stages of this belt.
۱>

 

افیولیت ملانژ جنوب بیرجند در بخش شمالی زمین درز سیستان از کرتاسه فوقانی تا الیگوسن در اثر برخوردپهنه لوت و بلوک افغان تکوین یافته است. برگه‌های راندگی با روند N80 تا N115 و شیب به سمت شمال موجب رانش واحدهای سنگی بطرف جنوب گردیده‌اند. بین طول گسلهای رانده و مقدار جابجایی رابطه Log(L)= 0.074log(D)+1.18 حاکم بوده و  فرآیند همگرایی در رسوبات شکل‌پذیر موجب رخداد چین‌خوردگی با سازوکار خمشی- لغزشی و حداکثر کوتاه‌شدگی 47% گردیده است. بین طول موج چین‌ها و دامنه آنها رابطه Ln(W)=0.23(A)+0.42 برقرار است. بررسی ویژگیهای هندسی و جنبشی برگه‌های راندگی در افیولیت ملانژ جنوب بیرجند نشاندهنده مراحل فرگشت آن می‌باشد.

کلید واژه ها: افیولیت بیرجند زمیندرز پهنهلوت راندگی تکتونیک خراسان جنوبى