نگرشی بر مدل حوضه‌رسوبی Fore arc و موقعیت تکتونو-سدیمنتری آن در شمال غرب ایران (پهنه شرق قره‌ضیاءالدین – شمال باختری آذربایجان غربی)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده آریایی , علی اصغر ؛ فیضی , صغری
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

 

Upper cretaceous sediments of NW Iran (Eastern Qareh Zia’Od Din) mainly  consist of white to grey marly limestones. Microfacies studies of outcrops shows  that the age of these sediments are coniacian to Maastrichtian and they are deposited in Deep shelf margin.Comparing these sediments with NW Azarbijan colouerd melange complex and with regarding  to intrusive masses and magmatic arc position behind these sediments, Fore arc basin model is proposed for the sediments of this region. All these support the idea of  subduction and collision of Iran and Arabian plates with tectono-sedimentary mechanism, whose converngence began from upper cretacous,ending in middle Eocen .

 

چکیده

نهشته‌های رسوبی کرتاسه بالایی شمال غرب خوی (پهنه شرق قره‌ضیاءالدین) بصورت آهکهای مارنی پلاژیک سفید تا خاکستری روشن می‌باشد. از بررسی میکروفاسیس نمونه‌های برداشت شده از بیرون‌زدگیهای ناحیه چنین بر می‌آید که سن رسوبات مزبور کنیاسین تا مایس‌تریشتین بوده و در حاشیه  شلف عمیق تشکیل شده‌اند. با مقایسه نهشته‌های مذکور با آهکهای مجموعه کالردملانژ شمال غرب آذربایجان و در نظر گرفتن موقعیت توده‌های نفوذی و کمان آتشفشانی پشت این نهشته‌ها،می توان گفت, مدل حوضه از نوع  Fore arc می باشد و همه اینها تأییدی است بر برخورد دو پلیت عربی و ایرانی با مکانیسم تکتونیکی رسوبی که آغاز همگرایی آن از کرتاسه بالایی بوده و بسته شدن آن تا ائوسن میانی به طول انجامیده است.

کلید واژه ها: حوضه‌رسوبی تکتونیک سایر موارد