تداوم راستای گسله اصلی جدید زاگرس در گستره بین مدار۳۲ تا۳۳ درجه شمالی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده جهانی، سلمان نوگل سادات، میر علی اکبر
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
Main Recent Fault (MRF) includes segments of a series of faults with approximately vertical dips and ۱۰۰km average lengths which it is situated in the High Zagros area. Right lateral strike slip mechanism of this fault is suggested by presence of various features. Segments of MRF that have been introduced earlier include Piranshahr, Marivan, Sarthakht, Morvarid, Dinvar, Sahneh, Nahavand, and Doroud faults; this assemblage forms a seismic and active trend. In this research Bakhtyari-Kohrang (BK) and Ardal (Ar) faults, which are continuation of MRF in the South East, have been introduced.  BK Fault is divided from Doroud fault in ۳۳N as an Enechelon structure and extends with N۱۴۰ trend, vertical dip and ۸۰-km length to the ۳۰,۳۲N. The second segment, which is called Ardal, with ۱۲۰ km length and vertical dip, shows right lateral strike slip mechanism. This segment is divided from BK in the ۳۲° ۳۰¢N by a set of two NS faults. The former extends towards the Naghan area by clear traces; although it could not be traced afterward, but it seems it has been extended toward the Dena fault.
 

چکیده
گسله اصلی جدید زاگرس (MRF) از تکه‌های گسلی متوالی ، بـــا شیـــب نزدیک به قائـم تشکیل شده است که طول میانگین هریک 100 کیلومتر است. ارتباط هندسی عناصر ساختاری با یکدیگر حاکی از عملکرد ساز و کار راستالغز راست بر روی MRF است. تکه‌های شناخته شده ، به ترتیب از شمال باختری به جنوب خاوری ، عبارتند از گسله‌های پیرانشهر، مریوان، سرتخت، مروارید، دینور، صحنه، نهاوند و دورود که در کنار هم یک پهنه جنبا و پویای لرزه‌خیز را بوجود آورده اند. در این پژوهش دو تکه گسله دیگر به نامهای ، بختیاری-کوهرنگ و اردل در ادامه آنها به سوی جنوب خاوری ، معرفی می‌شوند. تکه اول از مدار 33 درجه شمالی به صورت نردبانی از گسله د‏ورود جدا شده  و با روند 140 N و شیب تقریباً قائـم تا مدار '30 º32 شمالی ادامه می‌یابد. طول این گسله حدود 80 کیلومتر است. تکه دوم که گسله اردل نامگذاری شده است، گسله‌ای است به طول 120 کیلومتر و شیب نزدیک به قائـم با سازوکار راستالغز راست‌بر. این تکه در محدوده مدار '30 º32  از تکه بختیاری-کوهرنگ بوسیله دو گسله فرعی شمالی - جنوبی جدا شده و در ادامه  به سوی جنوب خاوری تا گسل شمالی - جنوبی دنا ادامه می یابد.
 

کلید واژه ها: گسل تکتونیک سایر موارد