بررسی و تحلیل فعالیت های نوزمین ساختی و لرزه زمین ساختی در منطقه ارومیه

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده یوسف ستارزاده منوچهر قریشی اکرم علیزاده
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
The presence of the geological, geomorphological, archaeological, historical, and seismological evidence in the Urumieh area, west of Urumieh Lake (NW, Iran), indicates that the whole area is tectonically active, however, the activity is not uniform everywhere.  In the central part of the area, which is a vast alluvial plain (Urumieh Plain), the neotectonic activity is not considerable, whereas, in the surrounding mountainous parts, especially in the north and south, the activity is remarkably higher.
 
Since the surface distribution of the earthquake epicenters in these two northern and southern parts has a linear, NE-SW trending alignment, and the position of these lines coincides with the location of several large-scale, right-lateral strike-slip faults with dip-slip reverse component, it can be argued that these two linear alignments of earthquakes are the indications of two en echelon right-lateral strike-slip fault zones of dip-slip reverse component, which form a conjugate fault set with the Tabriz fault zone (i.e. a left-lateral strike-slip fault zone of dip-slip reverse component, extending from Maku to Tabriz in NW-SE direction).
 
It can be also argued that, since the anti-clockwise rotational motion of the Arabian plate is considered to be responsible for the present neotectonic activity, and the orientation of the resultant maximum compressional stress in the Urumieh area is appropriate for the reactivation of most of the present faults, the northern and southern parts of the Urumieh area due to presence of several large-scale, strike-slip faults of dip-slip reverse component, the earthquake risk is high, and in the central part, due to the lack of these types of faults, the earthquake risk is considerably lower.

چکیده :
 
وجود علایم و شواهد زمین شناختی، زمین ریخت شناختی، تاریخی، باستان شناختی و زلزله شناختی نشان می دهند که منطقه ارومیه در غرب دریاچه ارومیه از نظر زمین ساختی فعال است،  لکن این فعالیت در همه بخشهای منطقه یکسان نیست.  در بخش مرکزی منطقه که یک دشت وسیع آبرفتی است (دشت ارومیه)، فعالیت نو زمین ساختی، زیاد نیست.  درصورتیکه در بخشهای کوهستانی احاطه کننده دشت به ویژه در شمال و جنوب که دارای چندین گسل بزرگ راستالغز با مولفه شیب لغز معکوس است، فعالیت به مراتب بیشتراست.
 
از آنجایی که توزیع سطحی مراکز بیرونی زلزله های رخداده در این دو بخش شمالی و جنوبی، دارای یک آرایش خطی در جهت NE-SW است و موقعیت این خطوط با محل استقرار چندین گسل بزرگ راستالغز راست بر با مولفه شیب لغز معکوس، منطبق است،  می توان ادعا نمود که این دو آرایش خطی زلزله ها،  نشانگر دو پهنه گسلی راستا لغز راست بر هستند که به صورت همپوشانی به موازات هم قرار گرفته و با پهنه گسلی تبریز )که یک پهنه گسلی راستالغز چب یر با مولفه شیب لغز معکوس بوده و از ماکو تا تبریز در جهت NW-SE کشیده شده(، یک سامانه گسلی مزدوج تشکیل داده اند.
 
همچنین می توان ادعا نمود که چون حرکت چرخشی صفحه عربستان در جهت خلاف ساعت به عنوان مسئول برای فعالیت های نو زمین ساختی موجود در منطقه ارومیه در نظر گرفته می شود، و جهت گیری تنش بیشینه فشارشی ناشی از این حرکت در منطقه ارومیه،  مناسب برای تجدید فعالیت اغلب گسلهای موجود است،  در بخشهای شمالی و جنوبی منطقه ارومیه به دلیل دارا بودن تعداد بیشتری از گسلهای بزرگ راستالغز با مولفه شیب لغز معکوس،  خطر زلزله زیاد و در بخش مرکزی به دلیل عدم وجود این نوع گسلها، خطر زلزله به مراتب کمتر است.

کلید واژه ها: نوزمین لرزه زمین ساخت آذربایجان غربى