توسعه خمهای هم شتاب زلزله برای سنگ کف تهران با رهیافت احتمالی

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مهندس عباس ملکی دکتر مهدی زارع
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
Based on the importance of the Tehran capital city, in view points of the political, economical, and social aspects, the study on the probable seismic hazard and risks is a priority. The seismotectonic characteristics of the region are studied, and based on the determination of the seismic source zones and their related parameters, a probabilistic seismic hazard analysis is performed for the greater quadrangle of Tehran. The preliminary obtained results for the estimation of the mean values of accelerations, indicate the dominance of the north Tehran fault and Mosha fault in the probable hazard levels of the region.     
 

چکیده
براساس اهمیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهرتهران، مطالعه دقیق این شهر براساس خطرات و خسارات احتمالی حاصل از زلزله های آینده ضروری می باشد. به این منظور لرزه زمین ساحت ناحیه بررسی شده و پس از معرفی چشمه های لرزه ای متحمل و پارامترهای مربوط به آنها تحلیل خطر زلزله به روش احتمالی(PSHA) برای پهنه ای از نقاط انجام گرفته است. نتایج اولیه حاصله برای مقدارهای میانگین نشان دهنده غلبه چشمه های شمالی تهران، چشمه مشاء و شمال تهران، می باشد.   
 

کلید واژه ها: سنگکف لرزه زمین ساخت تهران