معرفی برش شاهد بخش آهک خلیج از سازند گدوان در شمال منطقه گچساران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده احمد شمیرانی عباس صادقی هرمز قـلاونـد زهـره موحـد
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
 
Khalij limestone member with benthonic facies is the middle part of Gadvan Formation . It has an average thickness of ۱۴ meters. This unit is defiened in subsurface , therefore it has no surface reference section and consists mainly of  Orbitolina bearing limestone which is traceable in wire-line logs, particularly the Gamma Ray and Density logs. In order to investigate the lithostratigraphy and microstratigraphy of Gadvan Fm. with emphasis on Khalij member, a regional Stratigraphic study has been done in Fars and Dezful Embayment areas of Zagros folded belt ( The studied area is about ۱۰۰۰۰۰ Km۲  ).
Geological data of ۳۸ exploration and exploitation wells were used in this study  and about ۱۰۰۰ thin sections of Gadvan Fm. and Khalij member have been studied. During the investigation at outcrops in northern Gachsaran region, the reference section of Khalij member with thickness of ۱۳ meters was found. In thin section, Khalij member consist of wackestones that contain benthic foraminifera, mainly comprised of  orbitolinidae family. Based on the recognized index fossils with in this section , Khalij member is defined as a lagoonal limestone  with  age of  Barremian.
 
 

چکیده:

 

 

چکیده:
بخش آهک خلیج با رخساره بنتونیک در قسمت میانی سازند شیلی گدوان به ضخامت متوسط 14 متر قرار دارد0  این واحد بصورت تحت الارضی تعریف شده لذا فاقد برش سطح الارضی شاهـد است و از نظر سنگ شناسی شامل سنگ آهکهای اربیتولین دار است که با استفاده از نمودارهای چاه پیمائی بویژه پرتو گاما و دانسیته براحتی قابل ردیابی و تعقیب است0به منظور بررسی دقیق لیتواستراتیگرافی و میکرواستراتیگرافی سازند گدوان با تأکید بربخش آهک خلیج ، مطالعه چینه شناسی ناحیه ای در منطقه ای به وسعت 100000 کیلومتر مربع در نواحی فارس و فروافتادگی دزفول از حوضه زاگرس انجام پذیرفت که در این راستا از اطلاعات 38 حلقه چاه اکتشافی و توسعه ای استفاده شد و حدود 1000 مقطع نازک میکروسکپی از سازند گدوان مورد مطالعه قرار گرفت0  در ادامه با جستجوهای سطح الارضی در حوالی شمال شرق منطقه گچساران موفق به یافتن برش شاهد برای بخش آهک خلیج شده که این بخش 13 متر ضخامت دارد . این واحد در مقاطع میکروسکپی بصورت سنگ آهکهای نوع وکستون مشاهده می گردد و میکروفسیل های آن عمدتا” شامل فرامینی فرهای خانواده اربیتولینیده است 0
با احتساب گونه های شاخص شناسائـی شده موجود در این برش، سن بارمین تعیین گردید و محیط رسوبی آن لاگون تشخیص داده شد0
 
 

کلید واژه ها: سازندگدوان چینه شناسی و فسیل شناسی کهکیلوییه