جنس کنودونتی Palmatolepis (دونین پسین) از سازند شیشتو، شرق ایران و سازند خوش ییلاق، شمال ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علیرضا عاشوری،
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

ABSTRACT:
Palmatolepis as a Late Devonian conodont genus have been examined in parts of east and north Iran. The studied sections in east of Iran are parts of  Shishtu Formation in Shotori Range (Howz-e-Dorah and Niaz areas) and Ozback-Kuh Mountains. In north of Iran, the research includes part of Khoshyeilagh Formation in its type locality.
In the present study more than ۲۰ Palmatolepis species and subspecies have been recognized. The richest and most divers fauna has been found in the Niaz area and the poorest fauna is in the Khoshyeilagh Formation. This conodont fauna introduced different conodont zones in the studied sections

چکیده:
مطالعه حاضر بررسی جنس کنودونتی Palmatolepis با سن دونین پسین را مد نظر دارد. مقطع مورد مطالعه بخشی از سازند خوش ییلاق و قسمتی از سازند شیشتو را تشکیل می‌دهد که در کوههای شتری و ازبک کوه واقع‌اند. حاصل این بررسی شناسایی و معرفی بیش از 20 گونه و زیرگونه جنس Palmatolepis از نواحی حوض دوراه و نیاز در کوههای شتری، ازبک کوه و مقطع تیپ سازند خوش ییلاق است. این جنس کنودونتی در سازند شیشتو به خصوص در ناحیه نیاز از فراوانی و تنوع زیادی برخوردار است. از سازند خوش‌ییلاق تنها دو گونه به دست آمده است. فون کنودونتی مزبور منجر به شناسایی زونهای کنودونتی به خصوص در نواحی حوض‌دوراه و نیاز شده است.

کلید واژه ها: سازندشیشتو کنودونت سازندخوشییلاق چینه شناسی و فسیل شناسی سایر موارد