یافته های جدید سنگ چینه ای سازند فهلیان در فرو افتادگی دزفول (جنوب غرب ایران) با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده نجفی، مهدی – موسوی حرمی، رضا – عاشوری، علیرضا – قلاوند،هرمز- آرمون، افشین
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract۱>

 
 
Detailed lithostratigraphic investigation have been done on the base new study 
 
 
methods to recognize facies variation on Fahliyan Formation, in south west of 
 
 
Iran (Dezful Embayment).
 
 
 
In this study well exploration information have been used and lithostratigraphic 
 
 
column are designed on the base of well loging and thin section study.
 
 
 
Two correlation section and one Isopach map of Fahliyan Formation , show 
 
 
that average thickness of Fahliyan Formation in Dezful Embayment is ۲۸۰m, 
 
 
The maximum thickness is recognized in well No. ۱ Khaviz (۷۰۶ m) and the 
 
 
minimum thickness in well No. ۲ Kuh – Asmari (۲۲۵m).
 
 
 
Carbonate facies of Fahliyan Formation towards Masjed-Soleiman field are 
 
 
dolomitizied which cause difficulties to recognized Fahliyan Formation from 
 
 
Dariyan and Gadvan Formations, without Well loging studies.
 
 
 
The upper boundary of Fahliyan Formation with Gadvan Formation in area is 
 
 
transitional. The lower Boundary in north east with Garau Formation is 
 
 
transitional but in south east with the Hith Formation is sharp.
 
 
 
According to paleontological studies on foraminifera and algea fossils, Fahliyan 
 
 
Formation is belong Neccomian age.
 
 
 
In concluison, for the  first time, the presence of the Fahlian Formation is 
 
 
reported  in the Asmari Mountain and the Masjed-Soleiman field in the Dezful 
 
 
Embayment.
 

چکیده:
 
به منظور شناسایی دقیقتر سنگ چینه ای سازند فهلیان در جنوب   
غرب ایران (فرو افتادگی دزفول) تعداد 10 برش تحت الارضی مطالعه و در   
حدود 150 مقطع نازک مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از   
اطلاعات چاه های اکتشافی و توصیفی استفاده شده و ستونهای سنگ  
 چینه ای آنها بر اساس نمودارهای الکتریکی و مطالعه مقاطع نازک   
ترسیم شده است. با توجه به تهیه و ترسیم دو نمودار تطابق چینه ای   
و یک نقشه هم ضخامت از سازند فهلیان می توان نتیجه گرفت که   
ضخامت سازند مذکور بطور متوسط در ناحیه فرو افتاده دزفول 280 متر و   
بیشترین ضخامت آن در چاه شماره 1 خویز با 706 متر و کمترین ضخامت   
در چاه شماره 2 کوه آسماری با 225 متر میباشد. رخساره های کربناتی   
سازند فهلیان به طرف مسجد سلیمان به علت تاثیر فرایندهای   
دیاژنتیکی دولومیتی شده به طوریکه تفکیک آن از سازندهای   
کربناتی داریان و گدوان جز از طریق نمودارهای چاه پیمایی مشکل انجام   
می گیرد. مرز فوقانی سازند فهلیان با سازند گدوان در ناحیه فرو   
افتاده دزفول به صورت هم شیب و تدریجی می باشد در صورتی که مرز  
زیرین سازند فهلیان به دو صورت مشخص شده است. در بخش شمالی  
غرب فرو افتادگی این مرز با سازند گرو بصورت تدریجی است در حالیکه  
در بخش جنوب شرق منطقه مرز فوق با سازند تبخیری هیث مشخص می  
شود. 
با توجه به مطالعات فسیل شناسی در منطقه مورد مطالعه و معرفی چند  
جنس و گونه از فرامینی فرها و هم چنین فسیل جلبکهای موجود در  
سازند فهلیان سن سازند مذکور نئوکومین تایید می گردد.  هم چنین  
بر اساس مطالعات انجام شده برای نخستین بار وجود سازند فهلیان در  
میادین کوه آسماری و مسجد سلیمان یعنی در ناحیه فرو افتادگی  
دزفول محرز می گردد.
 

کلید واژه ها: فهلیان چینه شناسی و فسیل شناسی خوزستان