بررسی چینه شناسی زیستی نهشته های مائیس تریشتین در مقطع کوه شیشه ( شمال غرب نهبندان)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد نبی گرگیج
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract

   Kuh-e-Shisheh section are located in the NW of Nehbandan in central Lut.The Maistrichtian deposits consists of conglomerate,sandstone ,sandy limestone,marl,
marly limestone and limestone that with angular unconformity overlying  Lower Jurassic shale and sandstone deposits or other ages.This sediments has deposited at the uppermost  Cretaceous  stage (Maistrichtian) with respect  to  occurrence, determination and development of micro  and macrofossils.In the Kuh-e-Shisheh section are identified two foraminiferal biozone that are:Omphalocyclus-Orbitoides  Zone and Globotruncana  gagnebini –Rugoglobigerina  rugosa Zone
which has suggested Maistrichtian age for this succession.
 The above mentioned deposits has deposited at the a platform environment    and facies associations indicated of lagoon,shoal,slope and basin subenvironments.
 

چکیده :
مقطع کوه شیشه در شمال غرب نهبندان و در ناحیه لوت مرکزی واقع شده است . نهشته های مائیس تریشتین در این ناحیه شامل کنگلومرا ، ماسه سنگ ، آهک ماسه ای ، مارن ، آهک مارنی و آهک است که با ناپیوستگی زاویه دار بر روی نهشته های شیلی – ماسه سنگی ژوراسیک زیرین یا رسوبات دیگر قرار گرفته است . این رسوبات با توجه به موجودیت ، شناسایی و گسترش
سنگواره های میکروسکوپی و ماکروسکوپی در آخرین اشکوب کرتاسه بالایی (مائیس تریشتین )
ته نشین شده اند . در مقطع مورد نظر دو بیوزون شناسایی شده است که عبارتند از :
Omphalocyclus –Orbitoides Zone وgagnebini-Rugoglobigerina rugosa Globotruncana   که هر دو سن مائیس تریشتین را برای این توالی پیشنهاد می کند .
نهشته های یاد شده دریک محیط پلاتفرمی از نوع رمپ ته نشین شده و مجموعه های رخساره ای نشان دهنده زیر محیط لاگون ، برجستگی ها و سدهای زیر دریایی (Shoal) دامنه و تا حدودی حوضه است .

کلید واژه ها: نهبندان چینه شناسی و فسیل شناسی خراسان جنوبى