چینه شناسی ، رسوب شناسی و بررسی توان هیدروکربوری رسوبات حاشیه غرب و جنوبغربی دریای خزر و مقایسه آن با چاه خزر –۱

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علیرضا شاکری
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Subject

        Stratigraphy  ,  sedimentology   and   Hydrocarbone  potential   of  west   and  south   western  part  of  caspian  sea  and   it’s  comparison  with   khazar – well  No .۱

 

Abstract    

The area under consideration is Located in the west  and south - western  part  of  caspian  sea .  the total  area  is  about  ۶۰۰ sq.km  . During  four  field  studies  more than ۹۰۰ samples  have  been  collected  from  ۵  sections. Based  on  our  observations  certain  Index  fossil  which  are of  Middle Eocene such as Globorotalia   aspensis  ،   Globorotalia  centralis     and Globorotalia  aragonensis  were found  out . cretaceous  sediments  were  found  to be  of  siliceous  carbonate  type  containing   Radiolaria           ، sponge  spicules   and  lower  cretaceous  index  fossils .

چکیده :
       منطقه مورد مطالعه در ناحیه جنوب و جنوبغربی حاشیه دریای خزر قرار دارد . وسعت منطقه مورد مطالعه حدود 600 کیلومتر مربع می باشد . در طول چهار عملیات زمین شناسی صحرایی تعداد پنج مقطع استراتیگرافی و بیش از 900 نمونه برداشت گردید . براساس مشاهدات ما فسیلهای شاخص ائوسن میانی نظیر G loborotalia   aspensis ، Globorotalia  centralis  ، Globorotalia  aragonensis پیداشده اند.رسوب کرتاسه منطقه شامل کربناتهای سیلیسی شده حاوی                R adiolaria ،      sponge   spicules و فسیلهای شاخص کرتاسه زیرین می باشند.

کلید واژه ها: چاهخزر چینه شناسی و فسیل شناسی سایر موارد