بررسی میکرو فاسیس ها ومحیط رسوبی رسوبات دونین فوقانی در ناحیه چاریسه ، شمال شرق اصفهان

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده شیرانی بید آبادی ، کورش
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract :۱>

           The Upper Devonian sequence of Northeastern Esfahan (Chah-riseh Village ) has been divided into Padeha and Bahram formations . In this study , the thickness of Padeha and Bahram Formations are ۲۳۷ m and ۴۹۲ m , respectively . In the studied area , Jamal Formation disconformably lies on Bahram Formation .
            On the base of palynomorphs taxa and comparing with Brachiopoda taxa was suggested Frasnian age for Padeha Formation and fammenian age for Bahram Formation .
            The stratigrphic section of the Upper Devonian sediments was studied to determine its facies analysis and petrographic studies led to recognition of ۷ microfacies of the open marine/barrier , shelf lagoon and tidal flat subenvironments. vertical facies associations indicate that in the studied area respectively consist of one major cycle for the padeha formation and two major cycles for the Bahram Formation and several small-scale cycles (Parasequences). the major cycles result tension phase , regional and static of world and the minor cycles occur of the changes of static by glacier(Glacioeustatic).       
 

چکیده :
           رسوبات دونین فوقانی در شمال شرق اصفهان (غرب روستای چاریسه ) از دو واحد سنگ چینه ای پادها و بهرام تشکیل یافته است ، ضخامت رسوبات سازند پادها 237 متر و سازند بهرام 492 متر اندازه گیری شده است . در ناحیه مورد مطالعه رسوبات سازند جمال با سن پرمین بصورت ناپیوسته (isconformity  D) بر روی رسوبات سازند بهرام قرار می گیرد.
            بر اساس سن نسبی پالینومورفها و مقایسه آن با سن پیشنهادی بوسیله ما کروفسیل جانوری (براکیوپودها )سنی که برای رسوبات سازند پادها و بهرام پیشنهاد گردیده است بترتیب فرازنین و فامنین (دونین فوقانی ) می باشد و رسوبات سازند جمال با سن پرمین زیرین بصورت ناپیوسته (Disconformity  ) برروی رسوبات زیرین خود قرار می گیرد .
            با مطالعه مقاطع نازک وتعیین میکروفاسیس های رسوبی بطور کلی چهار نوع محیط رسوبی شامل دریای باز     (Open  marine  ) ،سد یا بار (Barrier  or Bar  ) ،لاگون (Lagoon  ) وپهنه کشندی (Tidal  flat  )تعیین شده است . همچنین محیط رسوبی سنگهای دونین فوقانی در منطقه غرب چاریسه شباهت فراونی با محیط های کربناته عهدحاضر مثل خلیج فارس دارد.
         این سنگها در محیط دریایی کم عمق در پلاتفرم اپی کنتیننتال (Epicontinental  )حاشیه قاره ای تشکیل شده اند .پلاتفرم کربناته دریای دونین فوقانی در ناحیه مورد مطالعه از نوع رمپ هموکلنیال همانند بخش جنوبی خلیج فارس بوده است .  تغییرات عمودی میکروفا سیس ها و منحنی تغییرات عمق مربوط به آن ،یک سیکل پس رونده را برای رسوبات پادها و دو سیکل پیش رونده را برای رسوبات سازند بهرام ارائه میدهد که حاوی چندین سیکل پسرونده وپیشرونده کوچکتر در مقیاس میلیون سال بوده است . سیکل اصلی  ،ناشی از فاز کششی ،ناحیه ای وتغییرات استاتیک جهانی است که ظاهرا" در اثرپائین رفتن سطح دریا ایجاد شده  و سیکلهای فرعی متعدد(Parasequence )احتمالا" بوسیله تغییرات استاتیک ناشی از فعالیت یخچال       (Glacioeustatic )ایجاد گردیده که ظاهرا" با سقوط سریع و بالا آمدن آهسته سطح نسبی دریا همراهند .
 

کلید واژه ها: میکروفاسیس سنگ شناسی رسوبی اصفهان