متامورفیت های انارک (ایران مرکزی )

دسته سنگ شناسی آذرین و دگرگون
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمود الماسیان
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

 ۳> ABSTRACT۳>

Structural and stratigraphic studies were carried out in an area of ۲۵۰۰ km ۲ around  Anarak
town (Central Iran), and during the research a structural map with ۱:۱۰۰.۰۰۰ scale was prepared.
stratigraphy of metamorphic rocks (Anarak Metamorphites) was studied in detail. Five
stratigraphical sections with a total length of ۱۲, ۳۵۰ m were measured and related    
Stratigraphical columns were prepared, the results of the study  requires some changes in previous stratigraphical cloumn of the area.
Mohammadabad and Doshakh complexes are proposed to be removed from the stratigraphical  lexicon. After clear understranding of the real stratigraphical position of the Chah Gorbeh unit and its considerable thickness it is suggested to rename it as Chah Gorbeh unit. Meanwhile distincitve Stratigraphical position of Pateyar Complex, Morghab Complex and Lak Marbnle suggests to regard them as stratigraphical units.
On the basis of stratigraphical studies, Chah Gorbeh unit can be regarded as a combination of five members that from the base to the top include:
۱. Sebarz Shist Member (Neoproterozoic),
۲. Lower Marbles Member (Neoproterozoic).
۳. Lower Schist Member (Neoproterozoic).
۴. Middle Marbles Member (Manykayan).
۵. Upper Shist Member (Tommotian).
Paleontological features and stratigraphical similarities are used to suggest assigning Lak marble Unit to the Atdabanian, Pateyar Unit to the Botomian and Morghab Unit to the Toyonian.
Anarak Metamorphites show green schist and blue schist metamorphic facies. Their protoliths mainly seem to be pelitic – psamitic sedimentary rocks of torbiditic facies. Marbles with limestone and dolomite protoliths of varable thicknesses are interbeddedwith the schists.
It spite of previous interpretations, Anrak ophiolites dismembered in NeoProterozoic (PanAfrican) and are assigned to a back arc basin environment.

چکیده
  در مطالعاتی  کـــه در ناحیه انارک (ایران مرکزی) انجام گردید، بررســـــی‎های
 چینه‎نگاری و سنگ‎شناسی  به طور مفصل در سنگ‎های دگرگونی (متامورفیت‎های انارک) انجام شد و در مجموع پنج برش با طول کل  350 ، 12 متر اندازه‎گیری و ستون‎های چینه‎نگاری آنها تهیه گردید، نتایح مطالعات ردیف قبلی ستون چینه‎نگاری ناحیه را به طور کلی تغییر داد و پیچیدگی‎هائی را که ناشی سبک ساختمانی ناحیه و تعدد کمپلکس‎های ارائه شده بود از میان رفت.
در این بررسی حذف نام کمپلس‎های محمدآباد و دو شاخ از فرهنگ چینه‎نگاری ناحیه پشنهاد گردید. نیز به دلیل روشن شدن موقعیت واقعی کمپلکس‎ چاه گربه نام واحد چاه گربه به جای کمپلکس چاه گربه ارائه شد، همچنین به دلیل آشکار شدن موقعیت حقیقی کمپلکس‎های پتیار ، مرغاب و مرمرلاک نام واحد به آنها اطلاق گردید.
با توجه به مطالعات چینه‎نگاری واحد چاه گربه به پنج عضو تقسیم گردید که به ترتیب از پائین به بالا عبارتند از :
1-   عضو شیست سه برز    1. Sebrz Schist Member (Neo Proterozoic)        
2-    عضو مرمرهای زیرین     2. Lower Marbles Member (NeoProterozoic)
3-   عضو شیست زیرین          (Schist Member (NeoProterozoic 3. Lower
4-   عضو مرمرهای میانی         4. Middle- Marbles Member (Manykayan)
5-    عضو شیست فوقانی              5. Upper Schist Member (Tommotian)
همچنین با توجه به شواهد فسیل‎شناسی و تطابقات چینه نگاری واحد مرمرلاک باسن Atdabanian ، واحد پتیار با سن Botomian  و واحد مرغاب با سن Toyonian (کامبرین زیرین ) در نظر گرفته شده‎اند.
متامورفیت‎های انارک عمدتاً به صورت رخساره شیست‎های سبز و شیست‎های آبی دیده می‎شوند. سنگ‎های اولیه (Protoliths) عمدتاً از رسوباتی پسامیتی تشکیل شده‎اند همچنین سنگ‎های کربناتی به صورت آهک و دولومیت مرمری شده به صورت بین لایه‎ای با ضخامت متغیر در شیست‎ها مشاهده می‎گردند.
افیولیت انارک بر خلاف نظریات پیشین به صورت افیولیتی نابرجا  (Dismembered) و با سن NeoProterozoic و یا پان آفریکن (Pan African) در نظر گرفته شده ، جایگاه تشکیل این افیولیت در ارتباط با نواحی Back Arc Basin در نظر گرفته شده است.

کلید واژه ها: انارک سنگ شناسی آذرین و دگرگون سایر موارد