مسائل جدیدی در ارتباط با مجموعه تور بیدایتی – رادیو لاریتی نیریز و تعیین واحد زمان سنگی آن در حوضه زاگرس

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده طهمورث یوسفی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
Turbidite – radiolarite series of Dehbid - Darab , a part of the Neyriz ophiolit – radiolarite Zone is located in Persian Province ( South – west of Iran ) .
This series consists of alternate chart , radiolarite , shale , limestone , sandy and debris limestone and conglomeratic beds , which in field investigations of ۱:۱۰۰۰۰۰ geological mapping processes were studied .
These series are divideable in three Bio–Lithostratigraphic parts . That is mentioned late cretaccous age for the turbidite – radiolarite in this province . 
 

چکیده :
مجموعه توربیدایتی - رادیولاریتی ده بید – داراب جزئی از پهنه افیولیتی – رادیو لاریتی نیریز در استان فارس        ( جنوب باختری ایران ) است . این مجموعه شامل تناوبی از لایه های چرتی - رادیو لاریتی، شیلی ، آهکی ، آهک ماسه ای ، آهک تخریبی و کنگلو مرایی است ، که در طی برد اشتهای صحرایی مراحل تهیه نقشه های 1:100000 رونیز  - استهبان ، آباده طشک ، ارسنجان ، سعادت شهر و داراب در سه بخش قابل تفکیک زیر مورد بررسی قرار گرفت .
1- بخش پائینی ، مشتمل بر تناوب لایه های چرتی ، آهک سیلسی و چرتی است که بگونه ای تدریجی و بین انگشتی روی واحد گورپی ( باسن کرتاسه بالا ) و گاهاً به ناهمساز ( ناهمسازی فرسایشی ) سازند سروک را پوشش می دهد .
2- بخش میانی ، شامل تناوبی از لایه های چرتی ، آهکی ، آهک برشی و کنگلو مرایی است این بخش مجموعه ای از سکانس های رسوبی متعدد با تغییرات رخساره ای در طول و عرض ردیف رسوبی آن می باشد و            سنگواره هایی با زمان متنوع از پرمین تا کرتاسه در این مجموعه در کنار هم انباشته شده است .
3- نهایتاً در بخش پایانی که شامل نوارهای نازک رادیو لاریتی - چرتی و سنگ آهک سیلسی و شیل می باشد و سنگواره های کرتاسه پایانی در آن شناسایی شده است .
بنابراین ، با قطعیت می توان سن این مجموعه را کرتاسه بالایی تعیین نمود .
 

کلید واژه ها: توربیدایت دهبید استانفارس نیریز رادیولاریت چینه شناسی و فسیل شناسی فارس