مطالعه براکیو پودهای پرمین فوقانی در سه مقطع شهرضا – جلفا – البرز

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مریم ناز بهرام منش تهرانی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract :
   A Complete and richly fossiliferous sequence of Upper Permian (Guadalupian/Djhulfian) and Triassic (Lower to Upper) strata has been observed in Espheh section , Shahreza region.
   This Paper deals wih The Permo – Triassic Sequence in Shahreza region.
  This section extends ۸ km. South of Isfahan or ۱۶ km. NE Shahreza.
   Isfahan area is located in the western part of central Iran and is parallel to the Sanandadj – Sirjan and  Zagros Ranges structural unit.
   This area situated between Longitude ۵۱-۰۰ , ۵۲-۰۰ E and Latitude۵ ۳۲-۰۰ , ۳۳-۰۰.
   Here The lower Part of sequence is faulted against The lowercretaceous (Lower Orbitulina limestone) and the top of the section is terminated against ۱۴۰ m of hard, yellow to grey dolomite Lower- Middle Triassic age. The dip of the beds average۶۰ towards the south west.
   Three formations have been observed in the section. These are as fallows : 
   ۱- Surmaq Formation   ۲- Abadeh Formation   ۳- Hambast Formation
In The Surmaq Formation and Abadeh Fm. Foraminifera (Fusulinids) have been founded , but in the Hambast Formation two biozone Macrofossils have been founded :
   Brachiopod Zone (unit ۶) and Ammonoid Zone (unit ۷ ). The main purpose of this research work is symstematic studies of the Brachiopoda of The Espheh section in shahreza area and Correlations with the Jolfa (Northwest Iran) and the Alborz (Nessen Formation). I found ۲۴ genus and ۱۸ species and ۴ Biozone in these area.
 

چکیده :‌
  سکانس کامل و فسیل داری از رسوبات پرمین فوقانی (گوادولوپین – جلفین) و تریاس زیرین تا فوقانی در ناحیه شهرضا مقطع اسفه مشاهده شده است. این مقطع در 68 کیلومتری جنوب اصفهان یا 16 کیلومتری شمال غرب شهرضا قرار گرفته است. این ناحیه در طول جغرافیائی 00/ْ 51 و 00/ْ 52 شرقی و عرض جغرافیائی 00/ْ 32 و 00/ْ 33شمالی قرار گرفته است.
   بخش زیرین این سکانس به صورت گسله روی آهکهای اربیتولین دار کرتاسه تحتانی قرار گرفته و بخش بالائی مقطع به 140 متر دولومیت زرد تا خاکستری تریاس زیرین – میانی ختم می گردد. معدل میانگین شیب طبقت حدود 60 درجه جنوب غربی می باشد. سه سازند در این مقطع مشاهده شده است که شامل 1- سازند سورمق 2- سازند آباده 3- سازند همبست
   سازند سورمق و آباده شامل فرامینیفرهای فوزولینید دار است اما در سازند همبست دوبیوزون ماکروفسیل دار یافت شده است :  زون براکیوپودی (واحد 6) و زون آمونیتی (واحد 7) هدف اصلی از این کـــار تحقیقی ، مطالعه سیستماتیک بر روی براکیوپودهای مقطع شهرضا و مقایسه با نمونه های موجود در جلفا (شمال غربی ایران) و البرز (سازند نسن) می باشد. از این مقاطع 24 جنس و 18 گونه و 4 بیوزون زیستی یافت شده و مورد مطالعه دقیق سیستماتیک و در 15Plate عکسبرداری و ارائه خواهد گردید.
 

کلید واژه ها: براکیوپود پرمین اربیتولین شهرضا آمونیت چینه شناسی و فسیل شناسی اصفهان