بررسی ویژگیهای پتروفیزیکی مخزن بنگستان میدان نفتی کیلورکریم

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علیزاده بهرام قلاوند هرمز میرزامحمد فراهانی آرمین
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
In order to study the Bangestan reservoir quality in KilurKarim Oil Field (KKOF), located in Boushehr province (South of Dezfoul Embayment), petrophysical properties of this field were investigated. Out of six oil wells in the field, four are drilled to Bangestan reservoir rocks, and among them well number ۶ is the deepest one.
In this reserch work, Bangestan reservoir in KKOF was studied, later, logs, petrophysical well reports and thin sections of well cuttings were compared. Then litostratigraphic columns, isovalue maps and correlation charts were drowned and the reservoir was classified into eight zones. Amongst these subdivision zones, lower part of zone ۴ and upper part of zone ۵ are graded the best, since their porosity and water saturation dominates over other zones. Lafan shale member, which occurs between Ilam and Sarvak formations, is pinched out due east of the field and finally vanishes. The eastern part of Bangestan reservoir in KKOF since oil-water contact is too high, the eastern part of Bangestan reservoir in KKOF could not act as an oil reservoir.
 

چکیده

به منظور بررسی کیفیت مخزن بنگستان میدان نفتی کیلورکریم واقع در استان بوشهر(جنوب فروافتادگی دزفول )، ویژگیهای پتروفیزیکی این میدان مورد مطالعه قرارگرفت. تاکنون  شش  حلقه چاه در این میدان حفر شده  که چهار حلقه در مخزن بنگستان تکمیل گردیده‌اند. عمیقترین چاه این میدان، چاه شماره 6 است که تا گروه خامی امتداد می یابد.
برای انجام این تحقیق، گروه بنگستان در ناحیه مذکور مطالعه شده و نگاره ها و گزارشهای پتروفیزیکی چاههای این میدان به همراه مقاطع نازک تهیه شده از خــرده‌های حفاری مورد بررســی قرارگرفت. نهایتاً ترسیم ستون سنـگ چیــنه‌ای هر چاه، زون بندی مخزن، وتطابق چاهها انجام و  نقشه‌های هم‌ارزش مربوطه تهیه شدند.
از آنالیز داده‌های پتروفیزیکی و نقشه‌های هم ارزش مربوط به پارامترهای پتروفیزیکی در میدان فوق الذکر، چنین نتیجه گیری می‌شود که می‌توان این مخزن را به هشت زون تقسیم نمود. بهترین زونهای مخزن را قاعده زون 4  و قسمت فوقانی زون 5 به خود اختصاص داده‌اند، بطوری‌که از نظر تخلخل و اشباع آب، نسبت به سایر زونها برتری دارند. همچنین از سمت باختر به سوی خاور میدان،  بخش شیلی لافان که حدواسط سازندهای ایلام و سروک است، به تدریج نازک شده و نهایتاً به کلی ناپدید می شود. همچنین بالا بودن سطح آب و نفت در مخزن موجب شده‌است که بخش خاوری منطقه مورد نظر را نتوان به عنوان مخزن درنظر گرفت .
 

کلید واژه ها: مخزنبنگستان میداننفتیکیلورکریم بنگستان فروافتادگیدزفول پتروفیزیک تخلخل استانبوشهر گروهخامی زمین شناسی نفت خوزستان