مطالعه چینه شناسی و زیست چینه ای سری رسوبات دونین در شمال میغان (معرفی گروه میغان)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مظاهری . فاطمه پرتوآذر . حسین قاسمی نژاد . ابراهیم
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

This article deals with the Devonin  system exposing at Mighan village, north of Shahroud city.  The Devonin sequence nonconformably overlise the Silurian black volcanics, due to a new, diferent and complete thick sedimentary cycle containing conglomerate, sandstone, siltstone, dolomite, limeston and shale.  This sequence is being introduced and named as Mighan Group.  It is ۸۸۰ meters thick and divided into seven subunits.  Its age ranges from Middle to Late Devonian (Eifelian-Famenian).  The group is equivalent to Padeha, Sibzar, Bahram and Shishtou۱ formations of central Iran and is conformably underlined by the Lower Carboniferous (Tournaisian) rocks.

چکیده : در این مقاله توالی رسوبات دونین در ناحیه میغان ، شمال شرقی شهر شاهرود ، از نظر    چینه شناسی ، زیست چینه ای و سن زمین شناسی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است . برش چینه شناسی میغان که بنام گروه میغان نامگذاری و معرفی می شود ، توده بازالتی سیاه رنگی را به سن سیلورین و با ناپیوستگی آذرین پی  (Nonconformity) می پوشاند . ضخامت گروه میغان 880 متر است و یک سیکل کامل رسوبی ، شامل کنگلومرا ، ماسه سنگ ، سیلتستون ، دولومیت ، سنگ آهک و شیل را تشکیل می دهد.  این گروه با استفاده از ویژگیهای تغییرات رژیم دریایی و لیتواستراتیگرافی به هفت زیرواحد تقسیم می شود که معادل با سازندهای پادها ، سیب‌زار، بهرام و شیشتوی 1می باشد . زمان شروع رسوبگذاری دونین میانی (ایفلین ) بوده و رسوبگذاری تا انتهای دونین بـالایی ( فامنین ) ادامه یافته است.  مرز بالایی این گروه  با رسوبات کربونـیفر زیـریـن  (تورنزین ) به صورت پیوسته است .

کلید واژه ها: دونینمیغان چینه شناسی و فسیل شناسی سایر موارد