مطالعه مرجان های ممبر A سازند گچا ل)کوه راهدار، غرب طبس(

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده آزاده مهدوی فیض آبادی ؛کاوه خاکسار ؛علیرضا عاشوری
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
Corals (Rugosa and Tabulata) of Member A of Gachal Formation (Carboniferous) have been examined.The studied stratigraphical section is located in Kalmard province,Tabas region, as a block in Central Iran.The best section for coral study selected in Rahdar Mountain about ۷۰ km west of Tabas , east Iran.
In this study, ۱۱ genera,۱۷ species and ۳ subspecies were distinguished.This fauna represent a Tournaisian age.The studied corals represent Mediterranean province.They can be compared with corals of Central Alborz and other regions in the world.
The associated fossils are:brachiopods,bryozoans,crinoids,gastropods and trilobites,which the brachiopods is the dominant one .Microfossils such as foraminifera and conodonts also have been founded .Based on the spreading and arrangement of corals, two ecological zones for member A of the Gachal Formation were distinguished  .Zone number۱ contains small corals without dissepiment and lived in deep open marin. Zone number۲ distinguished by large rugosa corals with dissepiment and tabulate colonies.These corals have expanded in shallow open marine.
 

مقطع چینه شناسی مورد مطالعه در منطقه کلمرد از حوضه های اقلیم زمین ساختی بلوک طبس (از بلوکهای ایران مرکزی) می باشدکه مرجانهای (روگوزا و تابولاتا) ممبرA سازند گچال واقع د ر70 کیلومتری غرب طبس مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این بررسی شناسایی 11 جنس، 17 گونه و3 زیرگونه است که در مجموع نشاندهنده سن تورنزین است.
سنگواره های مرجانی مورد مطالعه شاخص حوضه مدیترانه ای هستند و شباهت زیادی با سنگواره های مرجانی کربونیفر پیشین البرز مرکزی نشان میدهند. این مجموعه با مرجانهای کربونیفر پشین سایر نواحی دنیا قابل مقایسه اند.. براکیوپودها فراوان ترین گروه فسیلی همراه مرجان ها می باشند..به علاوه سنگواره هایی از بریوزوئرها، کری نوئیدها، گاستروپودها و تریلوبیت ها نیز مشاهده می شوند. از میکرو فسیل ها نیز فرامینیفرها وکنودونت ها وجود دارند. با توجه به گسترش و وضعیت قرار گیری مرجان ها، 2 زون اکولوژیکی برای مقطع مورد بررسی مشخص گردید. زون شماره 1 حاوی مرجانهای کوچک و بدون دبس اپیمنت است که در منطقه عمیق پلاتفرم باز می زیسته اند و زون شماره 2 حاوی مرجانهای روگوزای بزرگ دیس اپیمنت دار و کلنی های تابولاتا است که در منطقه کم عمق پلاتفرم باز توسعه یافته اند

کلید واژه ها: مرجان چینه شناسی و فسیل شناسی یزد