ماکروفسیلهای گیاهی سازند هجدک (ژوراسیک میانی) در شمال کرمان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مجید میرزایی عطاآبادی*، دکتر محمد علی جعفریان*، دکتر محمد داستانپور** و عزیزاله طاهری
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۳>

 
 
Hojedk Formation (Middle Bajocian-Middle Bathonian)with more than ۱۰۰۰m. thickness and the major lithology of sillisic terrigenous rocks and coal seams has many outcrops in the area North of Kerman.
The macroflora of this Formation has been studied in Pabdana, Hashuni and Dashtkhak areas. As a result ۲۷ genera from the orders: Equisetales, Osmundales, Filicales, Caytoniales, Cycadales, Nilssoniales, Bennetitales, Ginkgoales, Czekanowskiales and Coniferales are described.
 

چکیده

سازند هجدک(باژوسین میانی – باتونین زیرین) با ستبرای بیش از هزار متر که به طور عمده متشکل از سنگهای سیلیسی آواری و رگه های زغالی میباشد در ناحیه زغالدار شمال کرمان گسترش فراوانی دارد. ماکروفسیلهای گیاهی این سازند در مناطق پابدانا، هشونی و دشت خاک مورد مطالعه سیستماتیک قرار گرفته است که در نتیجه آن 27 جنس متعلق به راسته های دم اسبیان،اسموندالها، سرخسها، کایتونیالها، سیکادالها، بنتیتالها، ژنگوالها، چکانووسکیالها و مخروطیان شناسایی و شرح داده شده است.
 

کلید واژه ها: هجدک چینه شناسی و فسیل شناسی کرمان