بررسی رخساره لایه حاوی ردپای جدید دایناسور در منطقه بیدو- شمال کرمان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مجید میرزایی عطاآبادی*، امراله صفری* ، محمد رضا کبریایی زاده* و کرمعلی رحمانی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
 
The Bidu Formation(Late Jurassic-Early Cretaceous) with various lithology and thickness outcrops north of Kerman. Microfacies study of a layer thought to be from this Formation which yields a new dinosaur footprint revealed that this layer  and the footprint could belong to a microfacies group of Bidu Formation that has been deposited in a mixed terrigenous-carbonaceous shallow platform.
 ۲>

چکیده

 
سازند بیدو(ژوراسیک پسین-کرتاسه پیشین) با سنگ شناسی متنوع و ضخامتهای متفاوتی در شمال کرمان گسترش دارد.
مطالعه رخساره لایه حاوی رد پای جدیدی از دایناسور که  به تازگی در رسوبات متعلق به این سازند در منطقه بیدو یافت شده است بیانگر احتمال تعلق آن به مجموعه رخساره أی  از این سازند است که بیانگر تشکیل آن در  کرانه های یک پلاتفرم در یایی کم عمق مختلط تخریبی – کربناته می باشد.

کلید واژه ها: دایناسور سازندبیدو ژوراسیک چینه شناسی و فسیل شناسی کرمان