پتروگرافی ذغالسنگ مزینو (هجدک)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمدعلی جعفریان، حسینعلی بگی، اصغر اعتصامپور،جمشاد یوسف زاده
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

         From megas copy point of view mazino coal is predominant of a humic coal with distingush bedding and from microscopial view, these coal are monomaceral and consist of vitrinite maceral. Mineralogy studies specially pyrite round minutes from several sample of the coals of this formation show that the upper sediments of mazino formation are marine.
Mazino formation is Overlying of Ab- Haji formation, and in mazino area, the  lower boundery of mazino formation is fulted, Studies paleontology and stratigraphy position of this formation is Bajocian stage.
 

چکیده:
از لحاظ مگاسکویی ذغالسنگ مزینو عمدتا یک ذغالسنگ هومیک با لایه بندی مشخص است و از نظر میکروسکوپی این ذغالسنگها منوماسرال بوده و از ماسرال ویترنیت تشکیل یافته است. مطالعات کانی شناسی خصوصا ذرات گردپیریت از نمونه های متعدد از ذغالسنگهای این سازند موید دریایی بودن رسوبات فوقانی ذغالسنگ مزینو است. سازند مزینو بر روی ساند آب حاجی قرار دارد و در منطقه مزینو مرز زیرین آن با سازند آب حاجی گسله است. مطالعات دیرینه شناسی و موقعیت چینه شناسی بیانگر تشکیل و نهشته شدن این رسوبات در باژوسین است.

کلید واژه ها: ذغالسنگ چینه شناسی و فسیل شناسی سایر موارد