بیواستراتیگرافی سیستم پرمین در برش گلستانه (دره الیکا)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده غیرتمند. ناهید پرتو آذر. حسین قاسمی نژاد. ابراهیم،
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

  Abstract:
In order to study the permian system in central Alborz Golestaneh section in       Elika valley ( near the Tehran- Chalos  road ) has been sample done. The aim of this study is biostratigraphy of  permian sediments and determine the geological age and stages by the microfossils ( principle foraminifera ). In this section permian sediments include: conglomerate - sand stone - lime stone - Volcanic sediments - dolomite. That permian sediment’s overlaying on carboniferous sediments (namurian - moscovian) with disconformity and underlaying Teriassic sediments (scytian ) with disconformity.
 

چکیده
   به منظور مطالعه سیستم پرمین در البرز مرکزی، مقطع چینه شناسی گلستانه در دره الیکا        ( نزدیک جاده چالوس ) نمونه برداری شد. هدف از این مطالعه بایوستراتی گرافی رسوبات پرمین و نیز تعیین سن زمین شناسی و اشکوبهای موجود در این سیستم با استفاده از میکروفسیلها ( عمدتا فرامینفرا ) می‌باشد. در این مقطع رسوبات پرمین شامل: کنگلومرا ـ ماسه سنگ ـ سنگ آهک ـ سنگهای آتشفشانی ودولومیت می‌باشد که رسوبات پرمین بر روی رسوبات کربونیفر( با سن نامورین - موسکووین )  با دیسکا نفرمیتی قرار می‌گیرد و در زیر رسوبات تریاس ( با سن اسکیتین ) با دیسکا نفرمیتی قرار می گیرد.
 

کلید واژه ها: درهالیکا چینه شناسی و فسیل شناسی سایر موارد