بررسی و مطالعه بیوفاسیس و لیتوفاسیس سازند تیرگان در بخش خاوری کپه داغ

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده فاطمه آقاداداشی ابهری مریم هاشمی دکتر سید علی آقانباتی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
        Based on this study , eleven stratigraphy sections from lower cretaceous sediments in East-North of  Iran selected in Kopeh dagh basin.These sections are located in Lat.۳۶ ۴۵  – ۳۵ ۴۵N and Long.۶۱ ۱۵ - ۵۹ ۴۵E in trend in folding of area.The ۳۵۰ samples in systematics form picked from old layers to new layers.
The aim of this study is vetigation of biofacies and lithofacies of Tirgan Fm. and determine of lower and upper boundries  in these sections.
These sections from west to east are:Chenar,Taherabad, Artenj, ,Ghorghoreh Mozduran, Padeha,Baghak, Shurijeh olya and two additional sections,Natu and Derazab.
Based on lithofacies,about ۱۳ microfacies in this area have been recognized, and based on all of the founa and microfacies, Aptian ages were proposed for this formation in these sections.

چکیده:
         براساس  مطالعات  11 برش چینه شناسی از رسوبات کرتاسه زیرین در شمال خاوری ایران در حوضه رسوبی کپه داغ انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. برش های مذکور در حدفاصل عرض های جغرافیایی 45 ، 35 تا 45 ، 36 و طول های جغرافیایی 45 ، 59 تا 15 ، 61 در راستای عمود بر چین خوردگی های حوضه قرار دارند.
هدف از این مطالعه بررسی بیوفاسیس و لیتوفاسیس سازند تیرگان و تعیین مرز زیرین و زبرین این سازند در برش های مورد نظر می باشد. برای انجام این مهم تعداد 350 نمونه سنگی تهیه و پس از آماده سازی مورد مطالعات آزمایشگاهی گوناگون قرار گرفته است. این برش ها به ترتیب از غرب به شرق عبارتند از: چنار، طاهر آباد، آرتنج، قرقره، مزدوران، پده ها، باغک، شوریجه علیا، شوراب و دو برش شاهد نعتو و درازآب.
        بر اساس مطالعه لیتوفاسیس ها حدود 13 میکروفاسیس تشخیص داده شد و بر مبنای مجموعه فونا و میکروفاسیس های تعیین شده سن سازند تیرگان در این برش ها اشکوب آپتین در نظر گرفته شد.

کلید واژه ها: بیوفاسیس لیتوفاسیس سازندتیرگان کپهداغ میکروفاسیس چینه شناسی و فسیل شناسی سایر موارد