تعیین روند دیاژنتیکی و تفکیک دولومیتهای سازند باروت ( البرز مرکزی ) بر اساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی ( عناصر اصلی ، فرعی و ا یزوتوپی )

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده میر شاهانی ، مریم ؛ آدابی ، محمد حسین
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

More than ۳۰ carbonate intercale has been seen in sedimentary succession of Barut Formation . In this research , besides petrography studies , isotopic ( , ) and elemental (Ca ,Mg , Sr , Na , Fe ,Mn ) analysis used for dolomite differentiation and determining diagenetic trend .
Dolomite differentiation occur as result of early and late diagensis processes that change the composition of fluids diagenetic and create different types of dolomites .
Four groups of different dolomites is recognized in Barut Formation , that probably formed at burial diagensis .

چکیده:
در توالی رسوبی سازندباروت در منطقه مورد مطالعه بیش از 30 میان لایه کربناته مشاهده شده است . در این تحقیق از مطالعات پتروگرافی به همراه    آنالیزهای   ایزوتوپی   (    ،  )  و  عنصری   Ca ,Mg , Na , Sr , Mn , Fe )  )  برای تفکیک دولومیتهای این سازند و همچنین تعیین روند دیاژنتیکی آنها استفاده شده است . علت تفکیک دولومیتها به سبب تأثیر فرآیندهای مربوط به دیاژنز اولیه و تأخیری (early and late diagenetic ) است که منجر به تغییر ترکیب سیالات دیاژنتیکی و در نتیجه تغییر ترکیب انواع دولومیتها گشته است .
چهار گروه مختلف از دولومیتها در سازند باروت تشخیص داده شده است که احتمال می رود این دولومیتها تحت تأثیر دیاژنز ( کم عمق ، متوسط و عمیق ) تشکیل شده باشند .

کلید واژه ها: سازندباروت پتروگرافی آنالیز ایزوتوپ دولومیت دیاژنز سنگ شناسی رسوبی سایر موارد