روند تغییرات بافتی و کانی شناسی رسوبات کواترنری دشت بهار، شمالغرب همدان

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سعید خدابخش و عباس نمازی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract: The study area is located north of Alvand mountain range. Sediments originated from this region were transported in N-S and W-E directions to form Dasht Bahar. Their texture varies from mud to gravelly mud and sandy mud. Their grain size reduces downcurrent. However an eastward increase in their grain size is due to the convergence of Qara-chay and Quri-chay rivers in this direction. Existance of quartz, calcite, montmorillonite, albite, chlorite and muscovite in all samples indicates similarity of their origine. Some samples contain dolomite and show higher CaO contents. This is due to the proximity of these sample to carbonate source rocks (Oligo-Miocene sedimentary rocks). Textural and mineralogic composition of these sedimentss makes them as suitable  sources for break industries

چکیده: منطقه مورد مطالعه در شمال رشته کوه الوند واقع شده است. رسوبات منشا گرفته از این منطقه و ارتفاعات اطراف در دو راستای  جنوب-شمال و غرب-شرق حمل شده و دشت آبرفتی بهار را تشکیل میدهند. این رسوبات ترکیب  بافتی  متنوعی از گل، گل گراولی تا ماسه گراولی  نشان میدهند. نتایج دانه سنجی آنها نشاندهنده آنست که علیرغم کاهش اندازه دانه ها بسوی پایین دست روند افزاینده ای به سوی شرق وجود دارد که ناشی از الحاق شاخه های دو رود قره چای و قوری چای در این ناحیه است. وجود کوارتز، کلسیت، مونتموریونیت، آلبیت، کلریت و مسکویت در تمام نمونه ها نمایانگر منشا یکسان آنهاست. حضور دولومیت و افزایش میزان CaO در بعضی نمونه ها به دلیل نزدیکی آنها به سنگهای با منشا کربناته (سنگهای آهکی الیگومیوسن) در شمالغرب و شمالشرق منطقه است. ویژگیهای بافتی و کانی شناسی نمونه های مطالعه شده نمایانگر قابلیت کاربری آنها برای ساخت بلوک و آجر سفالی میباشد.

کلید واژه ها: الوند کواترنر کانیشناسی همدان رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی