بررسی مقدماتی رسوبات سیلیس دار ژوراسیک البرز

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده افشین کریم خانی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract :                                                                                                         
 
For economical and sedimentological studies,silicious jurassic deposits of Alborz were selected. In this direction mearly, ۲۰ region were visited and surveyed ,selected of which were sampled and the picked samples were analysed by ICP. Regarding the chemical analysis results and their comparability with the oxides and different elements content in the earth crust,and also different rocks,the origin of these sediments were disting uished.Also regarding the oxides and different elements, the different promising areas con be identified , on which more complate and exprehensive sedimentological and economic geological investigation be executed.  
 
 

چکیده :
جهت انجام بررسیهای اقتصادی ورسوب شناسی ,نهشته های سیلیس دارژوراسیک البرز انتخاب گردیدکه دراین راستا نزدیک به20 منطقه موردبازدیدوپیمایش قرارگرفت که ازمناطق منتخب نمونه برداری انجام پذیرفت ونمونه های برداشت شده به روش ICP موردتجزیه شیمیایی قرارگرفتندکه باتوجه به نتایج بدست آمده ومقایسه آنهابامیزان اکسیدهاوعناصرپوسته زمین وهمچنین انواع سنگهاخاستگاه این نهشته هامشخص گردیدوباتوجه به مقداراکسیدهاوعناصرمختلف میتوان مناطق امیدبخشی را ارائه نمودتابرروی آنهابررسیهای رسوب شناسی وزمین شناسی اقتصادی جامعتروکاملتری انجام پذیرد
 

کلید واژه ها: سیلیس رسوبشناسی ژوراسیک البرز سنگ شناسی رسوبی سایر موارد