رخساره‏ و نهشته‏های طوفانی (Tempestites) و محیط‏های رسوبی پاره سازند C میلا (ممبر C سازند میلا) در بلندای زاگرس

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده کاوسی، محمدعلی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

The C Member of the Mila Formation of the Middle Cambrian to Late Cambrian Consists mainly of carbonates and clastics. The Main purpose of this paper is to descripe the tempestites of the Member of C mila Formation and to determine facies and their depositional environments and the Limestones which deposited during fair-weather in the High Zagros, Chal-e Shir and Zard Kuh (Tang-Ielbek) areas.
Lithostratigraphyic classification in this study follows Setudehnia (۱۹۷۵).
The field and petrographic investigations led to recognition of Several facies groups, which deposited during fair-weather and storm – dominated periods. The proximal to distal tempestites were recognized by Sedimentary Structures, textures, their size and bedding thickness.
The Member of C Mila Formation was deposited in a vast ramp type platform similar to the present day, Persian Gulf.

چکیده :
پاره سازند (ممبر) C سازند میلا در برگیرنده سنگهای کربناته و آواری است. مرز پایینی این پاره سازند با پاره سازند B سازند میلا تدریجی و پیوسته و مرز بالایی آن با سازند ایلبک پیوسته است. مطالعات صحرائی و میکروسکوپی به شناسایی 3 گروه رخساره کربناته وابسته به رمپ بیرونی (Outer- ramp) ، رمپ میانی (Mid-ramp) و رمپ داخلی(Inner-ramp) و دو رخساره تخریبی : یکی وابسته به محیط شلف آواری و رخساره تخریبی دوم مربوط به رمپ- بیرونی (Outer-ramp)  انجامید.
بررسی رخساره‏های کربناته بیانگر تشکیل آنها در دوره‏های آرام و طوفانی است. بررسی دقیق رخساره‏های طوفانی (Tempestites) منجر به تقسیم‏بندی آنها در دو گروه : نهشته‏های طوفانی نزدیک به خاستگاه (Proximal tempestites) و آنهایی که دور از منشاء طوفان (Distal) نهشته شده‏اند ، انجامید. پاره سازند C میلا در یک پلت فرم وسیع از نوع رمپ شبیه به بخش جنوبی کنونی خلیج فارس رسوبگذاری شده است.

کلید واژه ها: خلیجفارس رخساره سازندمیلا سنگ شناسی رسوبی سایر موارد