مدلهای دولومیتی شدن سازند الیکا در منطقه بلبل خوان آمل

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد علی قلی نتاج
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Dolomitization is one of the major processes of diagenesis in Elika formation . This  formation  is  located  in  the north Alborz  within  Emarat anticlinorium  with Permian rocks in the core of anticlinorium . According to the studies of staining thin section ,  polished  handspacimens  and   SEM ,  processes  of  dolomitization distinguished . Dolomites are three categories : ۱- fine crystal dolomites together with evaporitive mineral , mud cracks and stromatolites , ۲ - planar  euhedral  shape dolomites with vados silt and ۳ -  saddle dolomites which have undulos extinction and also dolomites are associated with
     Dolomitization  in  Elika  formation is consided  with  three  models : sabkha ,              meteoric - marine  mixing  zone or  Dorag  and  burial . Sources  of  the  Mg  for dolomitization are HMC and connat water within formation . On the other hand , the effect of shales of Shemshak formation can”t be ignored , because of dolomitization processes at top of Elika formation is more than other portion of it

چکیده

 
 
     دولومیتی شدن  یکی از مراحل اصلی فرآیند دیاژنتیکی در سازند الیکا میباشد . این سازند در البرز شمالی ، درون آنتی کلینوریوم عمارت با هسته سنگهای پرمین قراردارد . بر اساس مطالعه مقاطع نازک میکروسکپی رنگ آمیزی شده ،نمونه های دستی صیقلی و SEM فرآیندهای دولومیتی شدن و مدلهای آن مشخص گردید :
     دولومیت ها بر سه گروهند : 1- دولومیت های ریز بلور همراه با کانیهای تبخیری ،ترکهای گلی و استروماتولیت ، 2ـ دولومیت ـ های به شکل Planar Euhedral  همراه با سیلت وادوز و 3ـ دولومیت های زین اسبی با خاموشی موجی و همچنین دولومیت هایی که با استیلولیت ها در ارتباط میباشند .دولومیتی شدن این سازند با سه مدل سابخایی ، اختلاط آب شیرین و دریایی یا دورگ و تدفینی قابل توجیه میباشد .
    منشاء Mg برای دولومیتی شدن ، HMC و آبهای شور حوضه ای هستند . از طرفی با توجه به تمرکز بیشتر دولومیت ها در بخش بالای این سازند و وجود شیل های سازند شمشک بر روی آن ، تاثیر این شیل ها را نمی توان نادیده گرفت .
 
 

کلید واژه ها: دولومیتیشدن البرز سازندالیکا پرمین سنگ شناسی رسوبی مازندران