بررسی میکروفاسیسها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک عمیق (Pelagic) در برش مختار،

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ماریا امیرزاده دکتر سادات فیض نیا دکتر بهرام موحد
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract;
The Asmary Formation has top position in producing Hydrocarbon reserves followed by Sarvak Formation
Which is located in Zagross basin , Lurestan , Khuzestan and Fars provinces..
In order to study  Microfacies, Diagenetic processes and Reconstruction of Depositional Model was selected a   subsurface Section selected in the Mokhtar Area.
Based on studies ۱۹ Microfacies are distinguished and Microfacias analysis led to the recognation of ۴ Sbu-Environments including Open  Marian , Barrier , Lagoon and Tidal flat.
Based on  studies , Sarvak formation has been deposited in an Epicontinental plateform  that it’s getting deeper from beach of the center of basin .
In addition , different diagenetic processes such as cementation related to marine  phreatic environments vadose environment , phreatic environment , mixing zone environment and burial environment accompanied by neomorphism , bioturbation , chemical compaction and physical compaction has been effected on this formation
 
 

چکیده :

      سازند سروک که پس از سازند آسماری مقام دوم را در تولید ذخایر هیدروکربوری دارا می باشد در حوضه زاگرس، در منطقه لرستان، خوزستان و فارس از گسترش قابل ملاحظه ای برخوردار است. جهت بررسی تغییرات میکروفاسیسها ، پدیده های دیاژنزو بازسازی مدل رسوبی    مذکور، برش تحت الارضی این سازند در چاه شماره 1 میدان نفتی مختار مورد مطالعه قرار گرفت.براساس مطالعات انجام شده تعداد 19میکرو فاسیس مربوط به کمربندهای رخساره ای دریای باز ، ،سد ، مرداب و پهنه کشندی تشخیص داده شد. براساس اطلاعات به دست آمده از توالیهای رسوبی، این سازند در یک پلاتفرم کربناته ته نشست شده است که از سمت ساحل به طرف مرکز حوضه رسوبگذاری در حال عمیق تر شدن می باشد.

همچنین پدیده های مختلف دیاژنز از جمله سیمانی شدن مربوط به محیطهای  فریاتیک دریایی، وادوز ، ‌فریاتیک آب شیرین ، مخلوط آب شیرین و دریایی و محیط تدفینی همراه با نوشکلی، آشفتگی زیستی، تراکم شیمیایی و فیزیکی از مراحل آغاز دیاژنز تا مراحل پسین دیاژنز بر این سازند تأثیر گذاشته است.

کلید واژه ها: سازندسروک سازندآسماری هیدروکربور میکروفاسیس دیاژنز سنگ شناسی رسوبی سایر موارد