ژئوشیمی رسوبی ؛ ابزاری مفید در تفکیک رخساره های ریفی از غیر ریفی : مثالی از ژوراسیک فوقانی البرز غربی

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ابرقانی،آرش آدابی،محمدحسین
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
     The distribution of trace elements such as Ni,V,Ba,Pb,Cr,Rb and K has been studied                 
     in a section of Lar Formation at the northwest of Maragheh. The data obtained from
     Lar carbonates indicate that a geochemical differentiation can be made between reef
     and non-reef facies .Results of this study has shown that the concentration of Ni,V,Ba
     Ni/V,Cr,Al,P,Rb and K significally more abundant in the non-reef facies.Furthermore
     the concentration of K,Rb and P has been used for discrimination in this study and
     suggested for more study of their behavior in reef and non-reef facies.
 

چکیده

 
 
جهت بررسی امکان جدا سازی رخساره ها با استفاده از شیمی رخساره ، مقطعی از سازند لار در شمال غرب مراغه انتخاب شد . بعد از نمونه برداری و انتخاب نمونه های مناسب تعداد 18 نمونه برای عناصر
K , Rb , Cr , P, Al , Zn , Pb , Ba , V, Ni  
  مورد تجزیه قرار گرفتند و نتایج حاصل با مطالعات قبلی انجام یافته‌ بر روی ژئو شیمی رخساره های ریفی و غیر ریفی در نقاط مختلف جهان مقایسه گردید. نتایج حاصل  از این  مطالعه نشانگر این مطلب است که میتوان با استفاده از محتوی عناصر اصلی و فرعی هر رخساره ، رخساره های مختلف را از یکدیگر تفکیک نمود . همچنین در این تحقیق سه عنصر    Rb, K و P جهت جدایش رخساره ها مورد استفاده قرار گرفته اند که برای مطالعه بیشتر پیشنهاد میشوند .

کلید واژه ها: ژئوشیمی مراغه رخساره ریف البرز رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی سایر موارد