بررسی ویژگیهای رسوبی رسوبات نرم و سطحی شرق دلتای سفید رود

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده راضیه لک علیرضا متدین
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۴

Abstract
The aim of this investigation is the preparation maps of sediments type , the percentage of carbonates ,the estimating of source of sediments and environmental sedimentology.
The obtained results of sampling and analysis are as follows:
The most of sediments type are silt and the most distribution of sand are in the near shore zone up to ۱۲ meters deep .the percentage of sand decreases sharply. It is influenced by  sea currents .the most of sediments have the standard deviation range from ۱ to ۲ (poorly sorted). Only in western and eastern beach zones are well sorted.
The amount of skewness are very variable (from +۱ to -۱).a zone with the northeast-southwest trend has the least amount of skewness.it means that coarse particles are predominance so the most energy of current is available in this zone The sediments have different cortusis amount .in the most area ,the sediments are platycurtic but available sediment in two zones (western & eastern parts of beach)are leptokurtic .
the effect of river sediments cause that the sediments in near shore are trimodal and far sediments are bimodal.
 
 

چکیده :
 
 
هدف از این مطالعات  تهیه نقشه های توزیع تیپ رسوبات ، درصد کربناتها و مناطق هم عمق ، تعیین منشاء رسوبات و نوع محیط رسوبی  است.
  پس از نمونه برداری و انجام آزمایشات دانه سنجی، کربناتیمتری ، هیدرومتری،  کانی شناسی، مورفومتری و مورفوسکوپی نتایج زیر بدست آمد:- رسوبات اکثرا ریزدانه و سیلتی هستند. بیشترین درصد پراکندگی ماسه در رسوبات زون ساحلی بویژه در بخش غربی و شرقی است وگسترش آنها حداکثر تا عمق 12 متری است. کاهش درصد ماسه در رسوبات از سمت ساحل به منطقه عمیق تر تدریجی نیست بلکه ناگهانی است که احتمالا بدلیل  تاثیر جریانات دریایی است. اکثررسوبات دارای انحراف معیار بین 1 تا 2 هستند یعنی جورشدگی ضعیف دارند و تنها   بخش غربی و   بخش شرقی زون ساحلی ،‌ رسوبات جور شده هستند. مقادیر اسکیونس (اندیس چولگی) بر مبنای فی،‌ بسیار متغیر و از1+   تا   1-   تغییر می کند. یک زون با روند شمال شرق – جنوب غرب پائین ترین مقادیر اسکیونس را دارد یعنی غلبه با ذرات درشت تر است . بنابراین بیشترین انرژی جریان در این زون قرار دارد.
 رسوبات دارای مقادیر کورتوسز  متفاوتی هستند در بیشتر منطقه رسوبات از نوع  Platykurtic  هستند اما رسوبات موجود در  بخش غربی و  بخش شرقی زون ساحلی Leptokurtic  می باشند.
  رسوبات ساحلی دارای سه منشا  (Trimodal) و   رسوبات دور از ساحل  دارای دو منشاء (Bimodal)  هستند .بخشی از رسوبات ساحلی دارای  منشا رودخانه ای هستند که ا به سبب نزدیکی به مصب رودخانه های منتهی به دریاست.
 

کلید واژه ها: دلتا رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی سایر موارد