اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک برگه ۱:۵۰۰۰۰ اسالم

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مهندس محمد رضا هزاره [۱] و دکتر ایرج رسا
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract

The regional geochemical exploration is based of exploration in any country. This project performed in the framework of everywhere. In the first stage, sampling network designed and ۲۱۵ sampled have been picked up from stream-sediment. The samples analyse for ۲۰ elements. Data were processed that include calculation of enrichment index, estimating of background value, throushold and probably anomaly determined with different method. The univariate and multivariate maps are drawn and finally promising area announced for exploration continue.


 

 

اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه‌ای جزء عملیات زیربنایی اکتشافی در هر کشور به شمار می‌آید. پروژه حاضر در چهارچوب طرح اکتشافات سراسری به انجام رسیده است. در مرحله اول اقدام به طراحی شبکه نمونه‌برداری و برداشت حدود 215 نمونه از رسوبات آبراهه‌ای گردید. آنالیز نمونه‌ها برای 20 عنصر صورت گرفت. داده‌ها پردازش شدند که شامل محاسبه شاخص غنی‌شدگی، تخمین مقدار زمینه، حد آستانه و تعیین آنومالی‌های احتمالی به روشهای مختلف می‌باشد. نقشه‌های تک‌متغیره ترسیم گردید و در نهایت مناطق امیدبخش برای ادامه اکتشاف معرفی گردید.

کلید واژه ها: سیستماتیک ژئوشیمی سایر موارد