الگوسازی اکتشافی در کانسارهای طلای اپی ترمال (با نگرش ویژه ای بر گمانه های کانسار طلای ارغش)

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سلیمان کوثری
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract :
Arghash gold deposit has been discovered by the help of regional geochemical exploration in ۱۹۹۵ and later detail exploration including drilling program indicate an economic epithermal gold deposit up to several tons reserve and ۳ gr/t grade.
Based on the paragenetic elements of epithermal gold deposit such as Au, As, Sh, Ag and Hg several zonality indexes diagrams (As. Sb/Au. Ag and Ag/Au, Hg/Au) as standard models have been calculated, by the helping of Arghash drilling data.
By comparing the zonality index of any gold anomaly with the standard diagrams the following problems will be solved:
۱- The rate of erosion surface of an epithermal gold deposit.
۲- The genetically relation between the anomaly and weakly eroded or blind gold deposit.
۳- The probability of existence of an economic gold reserve at depth.
۴- To identify the best place for drilling and reduce the rate of exploration risk and costs.

چکیده :
کانسار طلای ارغش واقع در 45 کیلومتری جنوب نیشابور یکی از کانسارهایی است که بعنوان آنومالی ژئوشیمیایی طلا بر پایه اکتشافات ناحیه ای در شمال شرق ایران در سال 1375 کشف و معرفی گردیده است . اکتشافات مراحل بعدی (نیمه تفصیلی و تفصیلی) منجر به کشف ذخایر طلا در محدوده ای بنام چشمه زرد شده است.
    همبستگی های تک عنصری و چند عنصری و نیز دیگر پارامترهای ژئوشیمیایی نشان می دهد که عناصر ارسنیک، آنتیموان و نقره جزء عناصر پاراژنز طلا در این کانسار محسوب می شوند و نقشی اساسی در معرفی فازهای مختلفه کانی سازی اپی ترمال دارند. مقایسه هاله های ژئوشیمیایی اولیه عناصر فوق الذکر در 14 گمانه اکتشافی در کانسار طلای ارغش (چشمه زرد)، نشان دهنده وجود چند فاز کانی سازی است و ذخیره معدنی بصورت دانه تسبیحی 1 بدنبال یکدیگر شکل گرفته است.
      مدلسازی ژئوشیمیایی انجام شده در کانسار طلای ارغش (چشمه زرد) ارائه دهنده الگویی ریاضی است که منحصراً بر مبنای روابط شیمیایی پنج عنصر هم خانواده Au, As, Sb, Ag, Hg بنا گردیده .
     بر مبنای روابط شیمیایی پنج عنصر فوق الذکر برای تیپ طلای اپی ترمال می توان با قراردادن ضرائب عناصر Hg/Au, Ag/Au, Au.Ag/As,Sb مربوط به آنومالیهای ژئوشیمیایی در نمودارهای استاندارد تهیه شده، روابط این آنومالیها با ذخائر طلای اپی ترمال را در عمق و همچنین چگونگی روند کانی سازی، کاهش و یا افزایش ذخائر طلا در عمق و بالاخره عمق حفاری را معلوم ساخت

کلید واژه ها: اپیترمال زمین شناسی اقتصادی واکتشاف خراسان شمالى