نحوه کانی‌سازی طلا در توده‌های گرانیتوئیدی آستانه، اراک

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده دکتر عبدالمجید یعقوب‌پور مهدی هاشمی دکتر مرتضی مؤمن‌زاده
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
The Astaneh mineralization Potential is Located ۳ Km Southwest of Astaneh and ۴۳ Km Southwest of Arak. The Astaneh granitic body, Late Albian in age, intruded in Late Triassic – Jurassic Sedimentary rocks which included shale and sandstone and Caused metamorphism in the intruded rocks. Shirmazd granodiorite and microgranodiorite dikes were intruded in Tertiary into Astaneh granite.
 The main gold host rock is shirmazd granodiorite. Gold mineralization is mainly vein type (in quartz – sulfide Veins) and also disseminated in altered microgranodiorite dikes and stockwork.
A Comparison between Astaneh potential with known types of gold mineralization in different places indicates several similarities among this potential with epithermal vein type deposite in intrusive host rocks with neutral to reductive ore bearing fluid, indicating the mineralization in Astaneh to be an epithermal low sulfidization vein type deposit.
 

چکیده:
پتانسیل کانی‌سازی آستانه در 3 کیلومتری جنوب‌غرب شهرستان آستانه و 43 کیلومتری جنوب غرب اراک قرار گرفته است. توده نفوذی آستانه با ترکیب گرانیتی به سن اواخر کرتاسه تحتانی (آلبین پسین) در میان سنگهای رسوبی شیل و ماسه‌سنگ تریاس فوقانی ـ ژوراسیک نفوذ کرده است و باعث دگرگونی آنها شده است و سپس به ترتیب گرانودیوریت (شیرمزد) و دایکهای میکروگرانودیوریتی (احتمالاً به سن ترشیر) در گرانیت آستانه نفوذ کرده‌اند.
سنگ میزبان اصلی طلا، گرانودیوریت (شیرمزد) است. کانی‌سازی طلا عمدتاً به صورت رگه‌ای (رگه‌های کوارتزـ سولفیدی) و همچنین مناطق دگرسانی به صورت پراکنده و در دایکهای میکروگرانودیوریتی و استوک ورک وجود دارد. در کانی‌سازی رگه‌ای سولفید عمده، کالکوپیریت است.
مقایسه پتانسیل کانی‌سازی آستانه با تیپهای شناخته شده کانی‌سازی طلا، نشانگر تشابه آن با ذخایر طلای گرمابی با سنگ میزبان نفوذی و اپی‌ترمال نوع رگه‌ای که سیالات سازنده آنها دارای PH خنثی و گوگرد احیایی بوده‌اند، می‌باشد. بنابراین می‌توان کانی‌سازی طلای آستانه را یک ذخیره اپی‌ترمال. سولفیدی زاسیون پائین، رگه‌ای در نظر گرفت.

کلید واژه ها: گرانیتوئید کانیسازی طلا گرانیت اراک زمین شناسی اقتصادی واکتشاف مرکزى