مطالعات کانی شناختی کانسار طلای چشمه‌زرد

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ناصر خویی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract۱>

Cheshmeh Zard gold deposit, situated on the Tertiary magmatic belt, alongated from Semnan to Torbat Heydariyeh, is a fracture filling sulphide gold bearing deposit, containing two kinds of gangues ; quartz and carbonates ones . well logging of ۱۳۳۸ m . drilling, geological studies of     ۱ / ۵۰۰۰ geological maps and trenches, insisting on the microscopic investigations of polished and thin sections, resulted the following conclusions :
۱ – olessination of the mineral succession trend.
۲- determination of ۵ different generations of sulphide mineralizations.
۳- determination of the Au place among the different mineralization phases.
۴- estimination of the mineralization temprature.
۵- determination of the wall rock alteration.
۶- classification of the different sulphide generations.
۷- seperation of ۲ different gangues of quartz and carbonate.
۸- determination of vertical zonation of the mineralization .
            Located in a plutonic environment, near Sabzevar structural zone, belonging and relationship of the Cheshmeh Zard gold deposit to one of these geological phenomena has been discussed , in the course of this investigation.

چکیده :
 
کانسارطلای چشمه زرد ، جای گرفته برنوار ماگماتیک ترسیر گسترده از سمنان تا تربت حیدریه ، شکستگی پرشده از کانی سازی سولفوره طلا داری است پدید آمده در دو گانگ سیلیس و کربنات ، بررسی های برداشت گمانه ها دردرازای 1338 متر ، زمین شناختی نقشه های 5000 ، ترانشه های زده شده بر کانی سازی با تکیه بر بررسی های میکروسکپی مقاطع نازک و صیقلی به نتایج زیر رسید:
 1-ترسیم سیرتسلسل کانی سازی                                                    2-شناخت 5 نسل کانی سازی سولفوره
3-شناخت جایگاه طلا در رابطه با فازهای سولفوره                          4-تشخیص زون های دگرسانی سنگ دیواره
5-تشخیص درجه حرارت حاکم بر کانی سازی                                  6-تفکیک نسل های سولفوره
7-جداسازی فازکربناته کانی سازی به عنوان یک فاز مستقل                 8-شناخت زونالیته عمودی کانسار
ازآنجا که این کانی سازی در کناره زون افیولیتی سبزوار جای گرفته است ، تعلق کانی سازی به زون یادشده و یا پلوتونیزم ترسیربر پایه این بررسی ها باید بداوری گذاشته شود.
 

کلید واژه ها: چشمه‌زردطلا زمین شناسی اقتصادی واکتشاف سایر موارد