برآورد مقدماتی ذخیره کانسار طلای چشمه زرد ارغش

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مریم صادق بیگی احمد رضا صیادی رامین دوست محمدی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
The main part of exploration operations in Arghash area has been carried out in Cheshmeh-zard gold deposit in south west of Neishabour. In the course of prefeasibility studies, preliminary reserve estimation has been performed. Following the ۱:۵۰۰ scale geological mapping, some trenches and exploration boreholes were drilled. In order to determine the shape and morphology of gold-bearing veins, cross sections were prepared and then the rule of equal influence zone was applied for reserve estimation. In this approach, dividing the deposit in to different categories (according to assay and extension of oxide and sulfide zones), area of each section, as well as its average assay was calculated. In order to evaluate the distribution of gold, statistical indicatories were calculated and analyzed. Finally the variation of tonnage and metal content of veins were plotted against different cut off grade. The resulting data will be used in ongoing studies: preliminary mine design, cost estimation and economic evaluation of the project.
 
 

چکیده :
کانسار طلای چشمه زرد در جنوب باختری نیشابور واقع شده است. عملیات اکتشافی نیمه‌تفضیلی انجام شده در این منطقه، شامل تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس 500 : 1، حفرتعدادی ترانشه و گمانه اکتشافی می‌باشد. به منظور تعیین شکل و مورفولوژی رگه های حاوی طلا، مقاطع اکتشافی عرضی کانسار تهیه و بررسیهای مقدماتی برآورد ذخیره در راستای انجام مطالعات فنی و اقتصادی پروژه، انجام گردید.
برای محاسبه ذخیره از قانون حوزه تاثیر مساوی استفاده و ضمن تقسیم کانسار به بلوکهای مختلف (بر حسب عیار و گسترش زون اکسیده و سولفوره‌) ، سطح مقطع و عیار متوسط هر بلوک برآورد شد. با هدف بررسی توزیع عیار طلا، شاخصهای آماری محاسبه و تحلیل گردیده و نهایتا نمودار تغییرات تناژ و محتوی فلزی کل کانسار بر حسب عیار حدهای مختلف تهیه و بررسی شد.
نتایج این بررسیها مبنای مطالعات در دست اقدام در زمینه طراحی مقدماتی استخراج ، پیش بینی هزینه‌ها و ارزیابی اقتصادی پروژه می‌باشد.
 

کلید واژه ها: کانسارطلا نیشابور چشمهزرد طلا ارغش زمین شناسی اقتصادی واکتشاف سایر موارد